import GPG key to apt

1
2
3
4
5
6
7
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 313D312748A22A95
# OR use function
addpk() {
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys $1
gpg --armor --export $1 | sudo apt-key add -
}