def vozvesti_v_kvadrat znachenie result znachenie znachenie return res

1
2
3
def vozvesti_v_kvadrat(znachenie):
result = znachenie * znachenie
return result