class Ident char name имя лексемы bool declare переменаня отвечающая з

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
class Ident
{
char * name; // имя лексемы
bool declare; //переменаня отвечающая за объявление true - объявлена, false - нет
type_of_lex type; //тип лексемы
bool assign; // переменаня отвечающая за присваивание true - присвоена, false - нет
int value; // значение (номер)
public:
Ident() { declare = false; assign = false; } // дефолтный конструктор
char * get_name () { return name; } // дай мне имя
void put_name (const char *n) // кладем имя
{
name = new char [ strlen(n)+1];
strcpy(name,n);
}
bool get_declare () { return declare; } // скажи мне, я объявлен?
void put_declare () { declare = true; } // я объявлен!
type_of_lex get_type () { return type; } // дай мне мой тип!
void put_type ( type_of_lex t ) { type = t; } // получи мой тип!
bool get_assign () { return assign; } // скажи мне, я присвоен?
void put_assign (){ assign = true; } // присвой меня!
int get_value () { return value; } // дай мне мой номер!
void put_value (int v){ value = v; } // получи мой номер!
};