coding utf-8 __author__ Nastya def plus znachenie1 znachenie2 result z

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
#coding=utf-8
__author__ = 'Nastya'
def plus(znachenie1, znachenie2):
result = znachenie1 + znachenie2
return result
z = 5
res_plus = plus(20, 19)
print 'resultat slojhenia 20 i 19:', res_plus