program prog uses crt var integer real begin clrscr write Vvedite chis

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
program prog;
uses crt;
var a, b, i : integer;
c : real;
begin
clrscr;
write('Vvedite chislo b (10 <= b <= 999): ');
readln(b);
{poluchenie poslednei cifri}
a := b mod 10;
{vichitanie poslednei cifri}
b := b - a;
{delenie na 10}
c := b / 10;
{opredeliaem kol-vo desyatkov}
i := 10;
if ( c > 9) then i := 100;
{pribavlyaem sleva poslednuu cifru}
a := a * i;
c := a + c;
writeln(c:0:0);
readln;
end.