include iostream include string using namespace std struct ListElem Li

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct ListElem{
ListElem* next;
string value;
};
class List {
private:
ListElem* head;
public:
List() { // конструктор
head = NULL;
}
~List() { // деструктор
ListElem* tek = head;
while (tek) {
ListElem* next = tek->next;
delete tek;
tek = next;
}
}
void PushFront(string value) {
ListElem* new_elem = new ListElem;
new_elem->value = value;
new_elem->next = head;
head = new_elem;
}
void PushBack(string value) {
if (head == NULL) {
head = new ListElem;
head->value = value;
head->next = NULL;
return;
}
ListElem* tek = head;
while (tek->next) {
tek = tek->next;
}
ListElem* new_elem = new ListElem;
new_elem->value = value;
new_elem->next = NULL;
tek->next = new_elem;
}
void Print() {
ListElem* tek = head;
while (tek) {
cout << tek->value << endl;
tek= tek->next;
}
}
};
int main() {
string s;
List my_list;
do {
getline(cin, s);
// проверим, состоит ли строка только из цифр
bool flag = true;
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
if (s[i] < '0' || s[i] > '9') { // символ строки не цифра
flag = false;
break;
}
}
if (flag) // строка состоит только из цифр
// положим ее в начало списка
my_list.PushFront(s);
else // в противном случае - в конец списка
my_list.PushBack(s);
} while (s != ""); // пустая строка - конец ввода данных
my_list.Print();
return 0;
}