275 void ZLGtkPaintContext drawString int int const char str int len b

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
275 void ZLGtkPaintContext::drawString(int x, int y, const char *str, int len, bool rtl) {
276 if (!g_utf8_validate(str, len, 0)) {
277 return;
278 }
279
280 myAnalysis.level = rtl ? 1 : 0;
281 pango_shape(str, len, &myAnalysis, myString);
282 gdk_draw_glyphs(myPixmap, myTextGC, myAnalysis.font, x, y, myString);
283 }