php for 64 if if qora else oq

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
<?php
$k = 0;
for ($i = 0; $i < 64; $i++) {
if ($i % 8 == 0) {
$k = $k | 1;
}
if (($i + $k) % 2 == 1) {
// qora
} else {
// oq
}
}
?>