22 24 41 Barttos Tasca cu zubic zubic cu tasca tasca pe zubic zubic pe

1
2
3
[22:24:41] Barttos: Tasca cu zubic, zubic cu tasca, tasca pe zubic, zubic pe tasca iaca temele de la lucrare vrode 4, n-am scapat niq?
[22:24:59] Barttos: tasca in zubic
[22:25:02] Barttos: zubic in tasca