var log function console log log hi

1
2
3
4
var log = function(a) {
console.log(a);
}
log('hi');