case id btnUpd if id equalsIgnoreCase break Log LOG_TAG --- Update myt

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
case R.id.btnUpd:
if (id.equalsIgnoreCase("")) {
break;
}
Log.d(LOG_TAG, "--- Update mytabe: ---");
// подготовим значения для обновления
cv.put("name", name);
cv.put("email", email);
// обновляем по id
int updCount = db.update("mytable", cv, "id = ?",
new String[] { id });
Log.d(LOG_TAG, "updated rows count = " + updCount);
break;
case R.id.btnDel:
if (id.equalsIgnoreCase("")) {
break;
}
Log.d(LOG_TAG, "--- Delete from mytabe: ---");
// удаляем по id
int delCount = db.delete("mytable", "id = " + id, null);
Log.d(LOG_TAG, "deleted rows count = " + delCount);
break;
}
// закрываем подключение к БД
dbHelper.close();
}