xml version encoding UTF-8 standalone yes ns2 Envelope xmlns ns2 http

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:Envelope xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<ns2:Header>
<ResultHeader xmlns="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/base/">
<Date>2019-08-02T15:23:15.920+03:00</Date>
<MessageGUID>c9384dad-2893-483a-b651-0c9e4f79d11e</MessageGUID>
</ResultHeader>
</ns2:Header>
<ns2:Body>
<AckRequest xmlns="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/base/">
<Ack>
<MessageGUID>4dbacfad-b520-11e9-b5c8-005056926c67</MessageGUID>
<RequesterMessageGUID>c9384dad-2893-483a-b651-0c9e4f79d11e</RequesterMessageGUID>
</Ack>
</AckRequest>
</ns2:Body>
</ns2:Envelope>