include windows Файл визначень макросів Прототип функції вікна LRESULT

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
#include <windows.h>// Файл визначень і макросів;
// Прототип функції вікна:
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND, UINT,
WPARAM, LONG);
// Головна функція:
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
{
MSG msg; // структура для роботи з повідомленнями;
HWND hWnd; // дескриптор головного вікна програми;
WNDCLASS wc; // структура класу вікна;
// Визначити клас вікна:
wc.style=NULL; //Стиль класу вікна;
wc.lpfnWndProc=WindowProc; //Ім'я віконної функції;
wc.cbClsExtra=0;
wc.cbWndExtra=0;
wc.hInstance=hInstance; //Дескриптор екземпляру програми;
wc.hIcon=LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wc.hCursor=LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
//Дескриптор пензля для тла вікна:
wc.hbrBackground= GetStockObject(WHITE_BRUSH);
//ще один спосіб задання кольору для тла вікна:
//wc.hbrBackground= CreateSolidBrush(RGB(0,255,255));
//Покажчик на рядок з ім'ям меню вікна:
wc.lpszMenuName=NULL; //Меню немає;
//Покажчик на рядок з ім'ям класу вікна:
wc.lpszClassName="Simple";
//Реєструвати клас вікна:
if(!RegisterClass(&wc))
{// Налагодження !
MessageBox(NULL, "! Register Class", "Main", MB_OK);
return FALSE;
}
else MessageBox(NULL, "Register Class", "Main", MB_OK);
// Створити вікно:
hWnd=CreateWindow(
"Simple", // Довільне ім'я класу вікна;
"Simple Window", // Заголовок вікна;
WS_OVERLAPPEDWINDOW,//Стиль вікна;
//Задати розміри й розташування вікна, прийняті за замовчуванням:
CW_USEDEFAULT, // координата x;
CW_USEDEFAULT, // координата y;
CW_USEDEFAULT, // ширина вікна;
CW_USEDEFAULT, // висота вікна;
0, // дескриптор батьківського вікна;
0, // дескриптор меню (меню немає);
hInstance,
0); // додаткові дані;
// Налагодження !
MessageBox(NULL, "Create Window", "Main", MB_OK);
if (hWnd==NULL) {
MessageBox(NULL, "hWnd==NULL", "Main", MB_OK);
return FALSE;}
//Показати вікно:
ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
// Налагодження !
MessageBox(NULL, "Show Window", "Main", MB_OK);
// Поновити вікно:
UpdateWindow(hWnd);
MessageBox(NULL, "Hello, world!", "Main Window", MB_OK);
//Запустити цикл обробки повідомлень:
while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
// Після одержання повідомлення викликати функцію WindowProc:
DispatchMessage(&msg);
}
return msg.wParam; // Повернути значення wParam;
}
//Функція вікна:
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd,
UINT Msg,
WPARAM wParam,
LONG lParam)
{
switch (Msg)
{
case WM_DESTROY: // повідомлення про закриття вікна;
// Виклик функції завершення програми:
PostQuitMessage(0);
break;
// У випадку всіх інших повідомлень обробка їх за замовчуванням:
default:
return DefWindowProc(hWnd, Msg, wParam, lParam);
} //Кінець оператора switch.
return 0; //Повернення до Windows;
} //Кінець функції WindowProc.