encoding utf8 from django db import models from localModels localModel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
# -*- encoding: utf8 -*-
from django.db import models
from localModels.localModel import LocalModel
class Country( models.Model, LocalModel ):
key = models.AutoField( primary_key = True )
name = models.CharField( max_length = 255 )
nameLat = models.CharField( max_length = 255 )
code = models.CharField( max_length = 4 )