state FAIL resources postgres FAIL kafka OK someshit_bullshit FAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
{
"state": "FAIL",
"resources": [
{"postgres": "FAIL"},
{"kafka": "OK"},
{"someshit_bullshit": "FAIL"}
]
}