include vcl include iostream void main int mas -4 -8 -3 -2 -0 -7 -9 -5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
void main()
{
int mas[]={-4, -8, -3, -2, -0 , -7, -9, -5, -5};
int i,s;
cout << "s = " << s;
for (i=0; i<9; i++)
{
if (mas[i]>s) s=mas[i];
}
cout << "Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî " << s;
cin.get();
}