-- if IE div class div_top_ie_fix div endif -- div id div_js_loading s

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
<!--[if IE]>
<div class=div_top_ie_fix></div>
<![endif]-->
<div id="div_js_loading" style="text-align: center; position: absolute; width: 100%; display: none;">
<center><table style="border: 5px solid rgb(241, 241, 241); margin: 10px; padding: 10px; background-color: white;" align="center">
<tbody><tr><td style="text-align: center;">
<h3>Èäåò çàãðóçêà...<br>Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...</h3>
<img src="/img/editor/loading.gif" style="margin-top: 10px;" width="32" height="32">
<noscript><br>
Åñëè ó âàñ îòêëþ÷åíà ïîääåðæêà JavaScript, èñïîëüçóéòå<BR>
<h3><a href='http://simple.Trashbox.ru/'>îáëåã÷åííóþ âåðñèþ ïîðòàëà</a></h3><br>
</noscript>
</td></tr></tbody></table></center>
</div>
<script>
show_top_block();
fix_overflow();
show_div('div_cell', 'div_page');
me = new user (342, 0, 'Barttos', 'Barttos', 'Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü<br>', 3, 1, 12000, 0, 1, 4, 12, 0, 0);
me.d();
cats[0] = new cat(0, -2, '', '');
root_cat_id = 1;
cat_types.push('');
cat_types.push('text');
cat_types.push('news');
cat_types.push('forum');
cat_types.push('files');
cat_types.push('pictures');
cat_types.push('blogs');
groups[0] = new group (1, 'Íåçàðåãèñòðèðîâàííûé');
groups[1] = new group (2, 'Ïîëüçîâàòåëü ïîðòàëà');
groups[2] = new group (3, 'Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü');
groups[3] = new group (4, 'Ìîäåðàòîð ïîðòàëà');
groups[4] = new group (6, 'Ñîòðóäíèê «Áîáûë¸â.ðó»');
groups[5] = new group (100, 'Äèðåêòîð «Áîáûë¸â.ðó»');
cats[1] = new cat(1, 0, 0, '', 'Ïîñëåäíåå', '', 0, 0, 3, 12000);
cats[100] = new cat(100, 0, 1, '', 'Òåìû', '', 0, 2181, 3, 12000);
cats[2] = new cat(2, 1, 0, 'text', 'Ãëàâíàÿ', 'index', 0, 0, 3, 12000);
cats[10] = new cat(10, 4, 0, 'news', 'Íîâîñòè', 'project_news', 0, 0, 3, 12000);
cats[3] = new cat(3, 1, 0, '', 'Êîíòåíò', 'content', 0, 0, 3, 12000);
cats[11] = new cat(11, 4, 0, 'forum', 'Îáñóæäåíèå', 'project_development', 0, 0, 3, 12000);
cats[12] = new cat(12, 4, 0, 'text', 'Ïðîôèëü', 'profile', 1, 0, 3, 12000);
cats[218] = new cat(218, 1, 0, '', 'Áëîãè', 'texts', 0, 0, 3, 12000);
cats[4] = new cat(4, 1, 0, '', 'Ïðîåêò', 'project', 0, 0, 3, 12000);
cats[13] = new cat(13, 4, 0, 'text', 'Þçåðû', 'users', 0, 0, 3, 12000);
cats[14] = new cat(14, 4, 0, 'text', 'Ðåãèñòðàöèÿ', 'register', 1, 0, 3, 12000);
cats[15] = new cat(15, 4, 0, 'text', 'Òîïèêè ïîëüçîâàòåëÿ', 'user_topics', 1, 0, 3, 12000);
cats[129] = new cat(129, 4, 0, 'text', 'Ïîèñê', 'search', 1, 0, 3, 12000);
cats[101] = new cat(101, 3, 0, 'files', 'Ïðîãðàììû', 'progs', 0, 0, 3, 12000);
cats[102] = new cat(102, 100, 1, '', 'Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà', 'os', 0, 776, 3, 12000);
cats[103] = new cat(103, 102, 1, '', 'Symbian', 'os_symbian', 0, 445, 3, 12000);
cats[104] = new cat(104, 100, 1, '', 'Ìîáèëüíûé êîíòåíò', '', 0, 858, 3, 12000);
cats[105] = new cat(105, 104, 1, '', 'Òèï ïðîãðàììû', 'tag_progs', 0, 461, 3, 12000);
cats[106] = new cat(106, 104, 1, '', 'Æàíð èãðû', 'tag_games', 0, 220, 3, 12000);
cats[107] = new cat(107, 105, 1, '', 'Èíòåðíåò', 'progs_inet', 0, 117, 3, 12000);
cats[108] = new cat(108, 107, 1, 'text', 'Áðàóçåðû', 'progs_browser', 0, 13, 3, 12000);
cats[109] = new cat(109, 107, 1, 'text', 'Çàêà÷êà', 'progs_downloader', 0, 6, 3, 12000);
cats[110] = new cat(110, 107, 1, 'text', 'E-mail', 'progs_mailer', 0, 6, 3, 12000);
cats[111] = new cat(111, 107, 1, 'text', 'ICQ è ÷àòû', 'progs_chat', 0, 42, 3, 12000);
cats[112] = new cat(112, 105, 1, '', 'Ìóëüòèìåäèéíûå', 'progs_media', 0, 76, 3, 12000);
cats[113] = new cat(113, 112, 1, 'text', 'Àóäèîïëååðû', 'progs_audioplayer', 0, 19, 3, 12000);
cats[114] = new cat(114, 112, 1, 'text', 'Âèäåîïëååðû', 'progs_videoplayer', 0, 15, 3, 12000);
cats[115] = new cat(115, 112, 1, 'text', 'Ðàáîòà ñ ãðàôèêîé', 'progs_pieditors', 0, 17, 3, 12000);
cats[116] = new cat(116, 105, 1, '', 'Ñèñòåìíûå', 'progs_system', 0, 111, 3, 12000);
cats[117] = new cat(117, 116, 1, 'text', 'Àíòèâèðóñû', 'progs_antivirus', 0, 7, 3, 12000);
cats[118] = new cat(118, 116, 1, 'text', 'Àðõèâàòîðû', 'progs_archives', 0, 3, 3, 12000);
cats[120] = new cat(120, 116, 1, 'text', 'Ôàéëîâûå ìåíåäæåðû', 'progs_fileman', 0, 7, 3, 12000);
cats[121] = new cat(121, 116, 1, 'text', 'Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé', 'progs_rulesys', 0, 6, 3, 12000);
cats[122] = new cat(122, 103, 1, 'text', 'Symbian 9.x', 'os_symbian9', 0, 276, 3, 12000);
cats[123] = new cat(123, 103, 1, 'text', 'Symbian 6.1-8.0', 'os_symbian8', 0, 86, 3, 12000);
cats[124] = new cat(124, 103, 1, 'text', 'Symbian 8.1', 'os_Symbian81', 0, 83, 3, 12000);
cats[126] = new cat(126, 102, 1, '', 'Windows', 'os_windows', 0, 86, 3, 12000);
cats[127] = new cat(127, 105, 1, '', 'Îôèñ', 'progs_office', 0, 124, 3, 12000);
cats[128] = new cat(128, 127, 1, 'text', '×èòàëêè', 'progs_reader', 0, 15, 3, 12000);
cats[130] = new cat(130, 126, 1, 'text', 'WM 5', 'os_wm5', 0, 47, 3, 12000);
cats[131] = new cat(131, 102, 1, 'text', 'Java', 'os_java', 0, 176, 3, 12000);
cats[132] = new cat(132, 104, 1, '', 'Òåìàòèêà', 'temes', 0, 177, 3, 12000);
cats[133] = new cat(133, 106, 1, 'text', 'Àðêàäû', 'games_arcades', 0, 40, 3, 12000);
cats[134] = new cat(134, 106, 1, 'text', 'Ýêøåíû', 'games_action', 0, 20, 3, 12000);
cats[135] = new cat(135, 3, 0, 'files', 'Èãðû', 'games', 0, 0, 3, 12000);
cats[136] = new cat(136, 106, 1, 'text', 'Ñòðàòåãèè ', 'games_strategy', 0, 17, 3, 12000);
cats[137] = new cat(137, 106, 1, 'text', 'Ëîãè÷åñêèå', 'games_logic', 0, 10, 3, 12000);
cats[138] = new cat(138, 106, 1, 'text', 'Ñèìóëÿòîðû', 'games_simulation', 0, 13, 3, 12000);
cats[139] = new cat(139, 106, 1, 'text', 'Ñïîðò', 'games_sport', 0, 25, 3, 12000);
cats[140] = new cat(140, 106, 1, 'text', 'Êâåñòû ', 'games_qests', 0, 9, 3, 12000);
cats[141] = new cat(141, 106, 1, 'text', 'Ôàéòèíãè', 'games_figth', 0, 14, 3, 12000);
cats[143] = new cat(143, 106, 1, 'text', 'RPG', 'games_rpg', 0, 12, 3, 12000);
cats[144] = new cat(144, 3, 0, 'files', 'Òåìû', 'themes', 0, 0, 3, 12000);
cats[145] = new cat(145, 132, 1, 'text', 'Àâòî', 'temes_cars', 0, 10, 3, 12000);
cats[146] = new cat(146, 132, 1, 'text', 'Èãðû', 'temes_games', 0, 10, 3, 12000);
cats[147] = new cat(147, 132, 1, 'text', 'Çíàìåíèòîñòè', 'temes_celebs', 0, 4, 3, 12000);
cats[148] = new cat(148, 132, 1, 'text', 'Äåâóøêè', 'temes_girls', 0, 8, 3, 12000);
cats[149] = new cat(149, 132, 1, 'text', 'Ñïîðò', 'temes_sport', 0, 3, 3, 12000);
cats[150] = new cat(150, 132, 1, 'text', 'Ïðèðîäà', 'temes_nature', 0, 13, 3, 12000);
cats[151] = new cat(151, 132, 1, 'text', 'Áðåíäû', 'temes_brands', 0, 24, 3, 12000);
cats[152] = new cat(152, 132, 1, 'text', 'Äðóãèå', 'temes_other', 0, 91, 3, 12000);
cats[153] = new cat(153, 132, 1, 'text', 'Ôèëüìû', 't_films', 0, 14, 3, 12000);
cats[154] = new cat(154, 112, 1, 'text', 'Ýìóëÿòîðû êîíñîëåé', 'progs_emuls', 0, 3, 3, 12000);
cats[155] = new cat(155, 127, 1, 'text', 'Ñëîâàðè', 'progs_translators', 0, 4, 3, 12000);
cats[156] = new cat(156, 116, 1, 'text', 'Python', 'progs_phyton', 0, 8, 3, 12000);
cats[157] = new cat(157, 127, 1, 'text', 'Êàëüêóëÿòîðû', 'progs_calc', 0, 16, 3, 12000);
cats[158] = new cat(158, 112, 1, 'text', 'Äèêòîôîíû', 'progs_dict', 0, 9, 3, 12000);
cats[159] = new cat(159, 127, 1, 'text', 'Òåêñòîâûå ðåäàêòîðû', 'progs_texteditors', 0, 13, 3, 12000);
cats[160] = new cat(160, 127, 1, 'text', 'Äðóãèå', 'progs_other', 0, 47, 3, 12000);
cats[161] = new cat(161, 257, 1, 'text', 'SMS/MMS', 'progs_sms', 0, 14, 3, 12000);
cats[162] = new cat(162, 127, 1, 'text', 'Îðãàíàéçåðû', 'progs_organaizer', 0, 14, 3, 12000);
cats[163] = new cat(163, 116, 1, 'text', 'Äèñïåò÷åðû çàäà÷', 'progs_disp', 0, 7, 3, 12000);
cats[164] = new cat(164, 4, 0, 'text', 'Áëàãîäàðíîñòè', 'thanx', 1, 0, 3, 12000);
cats[165] = new cat(165, 4, 0, 'text', 'Ðåêëàìîäàòåëÿì', 'advert', 1, 0, 3, 12000);
cats[166] = new cat(166, 4, 0, 'text', 'Ïîëüçîâàòåëüñêîå ñîãëàøåíèå', 'agreement', 1, 0, 3, 12000);
cats[167] = new cat(167, 4, 0, 'text', 'Ïðàâîîáëàäàòåëÿì', 'antipiracy', 1, 0, 3, 12000);
cats[168] = new cat(168, 100, 1, '', 'Ðàçðåøåíèå ýêðàíà', 'resolution', 0, 406, 3, 12000);
cats[169] = new cat(169, 168, 1, 'text', '176x208', 'res_176x208', 0, 130, 3, 12000);
cats[170] = new cat(170, 168, 1, 'text', '240x320', 'res_240x320', 0, 63, 3, 12000);
cats[171] = new cat(171, 168, 1, 'text', '320x240', 'res_320x240', 0, 11, 3, 12000);
cats[172] = new cat(172, 168, 1, 'text', 'Ëþáîå ðàçðåøåíèå', 'res_all', 0, 53, 3, 12000);
cats[173] = new cat(173, 116, 1, 'text', 'Ñèñòåìíûå óòèëèòû', 'progs_system_system', 0, 48, 3, 12000);
cats[175] = new cat(175, 104, 1, 'text', 'Äðóãèå', 'temes_other', 0, 0, 3, 12000);
cats[176] = new cat(176, 102, 1, 'text', 'Äðóãàÿ', 'os_other', 0, 3, 3, 12000);
cats[177] = new cat(177, 106, 1, 'text', 'Ãîíêè', 'games_races', 0, 30, 3, 12000);
cats[214] = new cat(214, 112, 1, 'text', 'Íàâèãàöèÿ', 'progs_maps', 0, 6, 3, 12000);
cats[182] = new cat(182, 102, 1, '', 'UIQ', 'os_UIQ', 0, 56, 3, 12000);
cats[183] = new cat(183, 182, 1, 'text', 'UIQ 2', 'os_uiq2', 0, 4, 3, 12000);
cats[184] = new cat(184, 182, 1, 'text', 'UIQ 3', 'os_UIQ3', 0, 52, 3, 12000);
cats[185] = new cat(185, 126, 1, 'text', 'WM 6', 'os_wm6', 0, 26, 3, 12000);
cats[187] = new cat(187, 126, 1, 'text', 'Pocket PC 2003 SE', 'os_ppc2003se', 0, 10, 3, 12000);
cats[190] = new cat(190, 102, 1, 'text', 'Palm OS', 'os_palm', 0, 9, 3, 12000);
cats[191] = new cat(191, 126, 1, 'text', 'WM Smartphone', 'os_WMS', 0, 3, 3, 12000);
cats[192] = new cat(192, 100, 1, '', 'Ïëàòôîðìà', 'os_themes', 0, 126, 3, 12000);
cats[193] = new cat(193, 192, 1, 'text', 'Nokia Series 40', 'os_series40', 0, 5, 3, 12000);
cats[194] = new cat(194, 192, 1, 'text', 'Sony Ericsson', 'os_SonyEricsson', 0, 121, 3, 12000);
cats[195] = new cat(195, 192, 1, 'text', 'Siemens', 'os_Siemens', 0, 0, 3, 12000);
cats[196] = new cat(196, 192, 1, 'text', 'Samsung', 'os_Samsung', 0, 0, 3, 12000);
cats[197] = new cat(197, 192, 1, 'text', 'Motorola', 'os_Motorola', 0, 0, 3, 12000);
cats[198] = new cat(198, 192, 1, 'text', 'LG ', 'os_lg', 0, 0, 3, 12000);
cats[199] = new cat(199, 192, 1, 'text', 'Fly', 'os_fly', 0, 0, 3, 12000);
cats[200] = new cat(200, 106, 1, 'text', 'Àçàðòíûå', 'games_azart', 0, 3, 3, 12000);
cats[204] = new cat(204, 106, 1, 'text', 'Flash', 'games_flash', 0, 2, 3, 12000);
cats[206] = new cat(206, 168, 1, 'text', '128x160', 'res_128x160', 0, 2, 3, 12000);
cats[208] = new cat(208, 168, 1, 'text', '352x416', 'res_352x416', 0, 6, 3, 12000);
cats[209] = new cat(209, 168, 1, 'text', '208x208', 'res_208x208', 0, 0, 3, 12000);
cats[210] = new cat(210, 168, 1, 'text', '128õ128', 'res_128õ128', 0, 1, 3, 12000);
cats[211] = new cat(211, 168, 1, 'text', '176õ220', 'res_176õ220', 0, 140, 3, 12000);
cats[212] = new cat(212, 168, 1, 'text', '220õ176', 'res_220õ176', 0, 0, 3, 12000);
cats[213] = new cat(213, 168, 1, 'text', '240õ432', 'res_240õ432', 0, 0, 3, 12000);
cats[178] = new cat(178, 112, 1, 'text', 'Êàìåðà', 'progs_camera', 0, 6, 3, 12000);
cats[222] = new cat(222, 100, 1, '', 'Òåêñòû', 'blog', 0, 13, 3, 12000);
cats[226] = new cat(226, 222, 1, 'blogs', 'Èãðû', 'blog_games', 0, 0, 3, 12000);
cats[223] = new cat(223, 222, 1, 'blogs', 'Ïðîøèâêà', 'blog_p', 0, 1, 3, 12000);
cats[224] = new cat(224, 222, 1, 'blogs', 'Íàñòðîéêà', 'blog_settings', 0, 1, 3, 12000);
cats[225] = new cat(225, 222, 1, 'blogs', 'Ïðîãðàììû', 'blog_programms', 0, 2, 3, 12000);
cats[227] = new cat(227, 222, 1, 'blogs', 'Òåìû', 'blog_themes', 0, 0, 3, 12000);
cats[228] = new cat(228, 222, 1, 'blogs', 'Âèäåî', 'blog_video', 0, 0, 3, 12000);
cats[229] = new cat(229, 222, 1, 'blogs', 'Àóäèî', 'blog_audio', 0, 0, 3, 12000);
cats[230] = new cat(230, 222, 1, 'blogs', 'Îáçîðû', 'blog_review', 0, 1, 3, 12000);
cats[231] = new cat(231, 222, 1, 'blogs', 'Ïðîãðàììèðîâàíèå', 'blog_programming', 0, 0, 3, 12000);
cats[232] = new cat(232, 222, 1, 'blogs', 'Æåëåçî', 'blog_hard', 0, 0, 3, 12000);
cats[233] = new cat(233, 222, 1, 'blogs', 'Íîâèíêè', 'blog_new', 0, 8, 3, 12000);
cats[234] = new cat(234, 218, 0, 'blogs', 'Íîâîñòè', 'b_news', 0, 0, 3, 12000);
cats[235] = new cat(235, 218, 0, 'blogs', 'Ñòàòüè', 'b_text', 0, 0, 3, 12000);
cats[236] = new cat(236, 218, 0, 'blogs', 'Îáñóæäåíèÿ', 'b_discussions', 0, 0, 3, 12000);
cats[237] = new cat(237, 100, 1, '', 'Êîíñîëè', 'os_console', 0, 2, 3, 12000);
cats[238] = new cat(238, 237, 1, 'text', 'Dendy', 'cons_Dendy', 0, 0, 3, 12000);
cats[239] = new cat(239, 237, 1, 'text', 'Game Boy Advance', 'cons_gba', 0, 0, 3, 12000);
cats[240] = new cat(240, 237, 1, 'text', 'ScummVM', 'cons_Scumm', 0, 0, 3, 12000);
cats[241] = new cat(241, 237, 1, 'text', 'Sega Mega Drive', 'cons_sega', 0, 2, 3, 12000);
cats[242] = new cat(242, 237, 1, 'text', 'Mophun', 'cons_Mophun', 0, 0, 3, 12000);
cats[243] = new cat(243, 127, 1, 'text', 'Áóäèëüíèêè è íàïîìèíàëêè', 'progs_clocks', 0, 9, 3, 12000);
cats[244] = new cat(244, 4, 0, 'text', 'Èíáîêñ', 'inbox', 1, 0, 3, 12000);
cats[245] = new cat(245, 107, 1, 'text', 'VoIP', 'progs_voip', 0, 10, 3, 12000);
cats[246] = new cat(246, 102, 1, 'text', 'Äëÿ êîìïüþòåðà', 'os_comp', 0, 1, 3, 12000);
cats[247] = new cat(247, 116, 1, 'text', 'Ñêðèíñåéâåðû', 'progs_screen', 0, 6, 3, 12000);
cats[248] = new cat(248, 106, 1, 'text', 'Ñòðåëÿëêè', 'games_fire', 0, 20, 3, 12000);
cats[249] = new cat(249, 106, 1, 'text', 'Ãîëîâîëîìêè', 'games_puzzle', 0, 1, 3, 12000);
cats[250] = new cat(250, 106, 1, 'text', ' Íàñòîëüíûå', 'games_table', 0, 4, 3, 12000);
cats[251] = new cat(251, 107, 1, 'text', 'Wi-Fi ', 'progs_wifi', 0, 10, 3, 12000);
cats[252] = new cat(252, 107, 1, 'text', 'RSS-ðèäåðû', 'progs_rss', 0, 8, 3, 12000);
cats[253] = new cat(253, 107, 1, 'text', 'Èíòåðíåò ïðèëîæåíèÿ', 'progs_internet', 0, 20, 3, 12000);
cats[254] = new cat(254, 257, 1, 'text', 'Êîíòàêòû', 'progs_contacts', 0, 5, 3, 12000);
cats[255] = new cat(255, 116, 1, 'text', 'Çàùèòà', 'progs_guardian', 0, 16, 3, 12000);
cats[256] = new cat(256, 116, 1, 'text', 'Èíòåðôåéñ', 'progs_interface', 0, 0, 3, 12000);
cats[257] = new cat(257, 105, 1, '', 'Ñâÿçü', 'progs_connection', 0, 33, 3, 12000);
cats[258] = new cat(258, 257, 1, 'text', 'Bluetooth', 'progs_Bluetooth', 0, 7, 3, 12000);
cats[259] = new cat(259, 127, 1, 'text', 'Ïîãîäà', 'progs_weather', 0, 6, 3, 12000);
cats[260] = new cat(260, 257, 1, 'text', 'Ñîòîâàÿ ñâÿçü', 'progs_connect', 0, 7, 3, 12000);
cats[261] = new cat(261, 218, 0, 'blogs', 'Âîïðîñû', 'b_questions', 0, 0, 3, 12000);
cats[262] = new cat(262, 116, 1, 'text', '×àñû', 'progs_clock', 0, 2, 3, 12000);
cats[169].tags[1] = 172;
cats[169].tags_required[172] = 0;
cats[170].tags[2] = 172;
cats[170].tags_required[172] = 0;
cats[171].tags[3] = 172;
cats[171].tags_required[172] = 0;
cats[3].tags[4] = 102;
cats[3].tags_required[102] = 0;
cats[124].tags[5] = 131;
cats[124].tags_required[131] = 0;
cats[122].tags[6] = 131;
cats[122].tags_required[131] = 0;
cats[123].tags[7] = 131;
cats[123].tags_required[131] = 0;
cats[101].tags[8] = 105;
cats[101].tags_required[105] = 1;
cats[101].tags[9] = 102;
cats[101].tags_required[102] = 2;
cats[144].tags[10] = 132;
cats[144].tags_required[132] = 1;
cats[144].tags[11] = 102;
cats[144].tags_required[102] = 2;
cats[144].tags[12] = 168;
cats[144].tags_required[168] = 0;
cats[144].tags[13] = 192;
cats[144].tags_required[192] = 2;
cats[172].tags[14] = 169;
cats[172].tags_required[169] = 0;
cats[172].tags[15] = 170;
cats[172].tags_required[170] = 0;
cats[172].tags[16] = 171;
cats[172].tags_required[171] = 0;
cats[172].tags[17] = 206;
cats[172].tags_required[206] = 0;
cats[172].tags[18] = 213;
cats[172].tags_required[213] = 0;
cats[172].tags[19] = 212;
cats[172].tags_required[212] = 0;
cats[172].tags[20] = 211;
cats[172].tags_required[211] = 0;
cats[172].tags[21] = 210;
cats[172].tags_required[210] = 0;
cats[172].tags[22] = 209;
cats[172].tags_required[209] = 0;
cats[172].tags[23] = 208;
cats[172].tags_required[208] = 0;
cats[234].tags[24] = 222;
cats[234].tags_required[222] = 0;
cats[235].tags[25] = 222;
cats[235].tags_required[222] = 0;
cats[236].tags[26] = 222;
cats[236].tags_required[222] = 0;
cats[135].tags[27] = 106;
cats[135].tags_required[106] = 1;
cats[135].tags[28] = 102;
cats[135].tags_required[102] = 2;
cats[135].tags[29] = 168;
cats[135].tags_required[168] = 0;
cats[135].tags[30] = 237;
cats[135].tags_required[237] = 0;
cats[218].tags[31] = 222;
cats[218].tags_required[222] = 0;
mycat = cats[2];
show_menu();
show_select_block();
topics[0] = new topic(0, 2, '481_a7d3d6', 'Barttos', '', '', '', 0, '');
topics[0].d_block();
show_menu_tags();
</script> <table id="div_top" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <!--[if IE]><tr><td colspan=10><div class=div_top_ie_fix></div><![endif]--><tbody><tr><td id="div_top_left" class="comp" width="100"> <div style="height: 105px;"><img src="/img/top_left.png" class="img_left comp" id="img_top_left" style="position: absolute;"></div> </td> <td id="div_top_page"> <div class="mobile white" id="div_top_mobile"> <img class="left" src="/img/logo_trash_42_icon.png"> <h3>Ìîáèëüíûé ïîðòàë íîâîãî ïîêîëåíèÿ</h3> </div> <div id="div_auth_container"><table class="white table_top_block" id="div_auth"><tbody><tr><td></td></tr><tr><td class="td_user_info"><h3 style="margin-bottom: 5px;"><b><a class="a_top_username" href="/users/Barttos/">Barttos</a></b></h3><div id="div_myrank">Ðåéòèíã: <b>4</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ãîëîñîâ: <b>12</b></div><a href="/public/inbox/">Èíáîêñû</a> | <a href="/users/Barttos/edit_profile/">Íàñòðîéêè</a> | <a href="#" onclick="bw_exit(); return false;">Âûõîä</a></td></tr></tbody></table></div> <table class="table_top_block comp_right" id="table_top_adjert" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <!--<h2 class=white><a href=# id=a_top_helper onclick="show_top_help(); return false;" class="white a_dashed_white">Êàê ïîëüçîâàòüñÿ?</a></h2><img src=/img/top_left_caption.png width=185 height=105 class=comp style="position: relative; left: 3px;" caption="Ìîáèëüíûé ïîðòàë íîâîãî ïîêîëåíèÿ" alt="top_left_caption">--> </td></tr></tbody></table> <br class="clear"> </td><td id="div_top_right"> <img src="/img/top_right.png" class="img_right comp" id="img_top_right"> <img src="/img/top_sitename.png" class="img_right comp" id="img_top_sitename"> </td></tr></tbody></table> <div class="div_table" id="div_root"> <div class="div_row"> <div class="div_cell comp" id="div_left"> <div id="div_left_top"> </div> </div> <div id="div_page" class="div_cell"><div id="div_menu_page"><div id="div_top_menu"><div id="div_top_menu_"><div class="div_top_menu_item active"><h2 class="div_top_menu_item_text" name="h2_top_menu_element"> <a href="/" onclick="return go_with_supertag(2)">Ãëàâíàÿ</a>
</h2><!--[if IE]><br class=clear><![endif]--><img src="/img/menu_red_arrow.png" class="img_top_menu_active comp"></div><div class="div_top_menu_item"><h2 class="div_top_menu_item_text" name="h2_top_menu_element"> <a href="/public/content/" onclick="if (go_folder(3)) return go_with_supertag(3); return false">Êîíòåíò</a>
</h2></div>
<div class="div_top_menu_item"><h2 class="div_top_menu_item_text" name="h2_top_menu_element"> <a href="/public/texts/" onclick="if (go_folder(218)) return go_with_supertag(218); return false">Áëîãè</a>
</h2></div>
<div class="div_top_menu_item"><h2 class="div_top_menu_item_text" name="h2_top_menu_element"> <a href="/public/project/" onclick="if (go_folder(4)) return go_with_supertag(4); return false">Ïðîåêò</a>
</h2></div>
<br class="clear"><!--[if IE]><br class=clear><![endif]--></div></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_0"><h1 class="h_new_topic"><a class="a_dashed" href="javascript: topics[0].d_block();">Íîâûé òîïèê</a></h1><br style="clear: left;"></div><div id="div_tags_select_cat"></div><br class="clear">
<script>
var h_models_caption;
var h_models_platform;
function load_firm() {
var firm_id=$('input_firm').value;
if (firm_id==0) {
$('span_select_model').innerHTML = '';
return;
}
var a = "mycat="+mycat.cat_id + "&firm_id="+firm_id + "&action=get_models";
new ajax_session("span_select_model", '/ajax.php', a);
}
function show_models () {
var d='';
d+= "<select onchange='load_platform()' id=input_model>";
var model;
for (model_id in h_models_caption) {
model_caption = h_models_caption[model_id];
d+= "<option value='"+model_id+"'>"+ model_caption + "</option>";
}
d+= "</select>";
$('span_select_model').innerHTML = d;
}
</script>
<script>
navigator_current = 0; show_navigator();
d_navigator('', 0, 4, 'topics', [], [], '', '');
votes_controls[0][859] = new votes_control(859, 0, 5, '', 2);
topics[859] = new topic(859, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Íîâîñòè', 'Ïðèâåò. Íà äíÿõ ìû àíîíñèðîâàëè «Àäâåðòîð», è, êðîìå òîãî, ÿ îáåùàë ðàññêàçàòü î ïîïîëåíèè êîìàíäû. Òàê âîò. Ñ «Àäâåðòîðîì» âñå õîðîøî, îí óæå íà òðåøå, íî âêëþ÷èì ìû åãî, êîãäà áóäåò 1000+ ïîñåòèòåëåé â ñóòêè. ×òî æå êàñàåòñÿ êîìàíäû, òî çàêóëèñüå êèøèò ñîáûòèÿìè, è â ðåçóëüòàòå óñïåõîâ ó íàñ âîò êàêèå èçìåíåíèÿ: Ðîñòèñëàâ Ôîðîñòÿíûé òåïåðü óïðàâëÿþùèé ïðîåêòîì, à Àëåêñàíäð Áåëåöêèé — çàéìåòñÿ ñîïðîâîæäåíèåì Òðåøáîêñà. <br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÌû ñåé÷àñ ñîáðàëè ïî ìèðó òîííó ñàìûõ ðàçíûõ òåëåôîíîâ — äëÿ òîãî, |nl÷òîáû íàëàäèòü ðàáîòó òðåøà â NetFront (íà Sony Ericsson, íàïðèìåð), â Internet Explorer |nlMobile, à òàê æå âñåõ îñòàëüíûõ áðàóçåðàõ, â êîòîðûõ ïîêà íàáëþäàþòñÿ |nlïðîáëåìû. Òàê æå, áóäåò óëó÷øåíà ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ, è âñå ýòî — íà |nlîñíîâàíèè îòçûâîâ î ðàáîòå ïðîåêòà.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÎñòàâàéòåñü ñ íàìè.', 0, '', '1 íîÿáðÿ 2008 - 22:20', '', '0', '0');
topics[859].d_block();
votes_controls[0][686] = new votes_control(686, 0, 4, '', 4);
topics[686] = new topic(686, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Àíîíñ «Àäâåðòîðà»', 'Ïðèâåò. Íà òåñòîâîì ñåðâåðå íà÷àòû èñïûòàíèÿ ðåêëàìíîé ïëîùàäêè, òàê íàçûâàåìîãî «Àäâåðòîðà» â ïåðâîé âåðñèè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â òå÷åíèå ñóòîê ýòà øòóêà ïîÿâèòñÿ è íà Òðåøáîêñå. Ñîáñòâåííî, ìû è íå íà÷èíàëè ïðîäâèæåíèå ïðîåêòà, ïîòîìó ÷òî «Àäâåðòîð» — îñíîâíàÿ åãî ÷àñòü. Ïðîäâèæåíèÿ, â ñìûñëå.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÊàê âû âèäèòå, ïîêà ÿ ñóåòèëñÿ ñ êîäîì è àäâåðòîðîì, ó íàñ ïðîèçîøëè ïîïîëåíèÿ â êîìàíäå êîíòåíò-ìåíåäæåðîâ, íî îá ýòîì ÷óòü ïîçæå. Êñòàòè, âû òîæå ìîæåòå ÷òî-íèáóòü çàãðóæàòü, âñåì áóäåò ïðèÿòíî.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÑëåäèòå çà íîâîñòÿìè, è ñïàñèáî, ÷òî îñòàåòåñü ñ íàìè.<br/>\r\n', 0, '', '24 îêòÿáðÿ 2008 - 21:54', '', '3', '0');
topics[686].d_block();
votes_controls[0][550] = new votes_control(550, 0, 5, '', 1);
topics[550] = new topic(550, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Àóäèò áåçîïàñíîñòè', 'Ïðèâåò. Ó íàñ ñåé÷àñ âåäåòñÿ òåñòèðîâàíèå áåçîïàñíîñòè ñåðâåðà.<br/>\r\n|nl |nlÂîçìîæíû êðàòêîâðåìåííûå ñáîè è îòêëþ÷åíèÿ.<br/>\r\n|nl |nlÏðîÿâèòå òåðïåíèå.<br/>\r\n|nl |nl<br/>\r\n|nl<b>Äîáàâëåíî</b>: ìû çàêîí÷èëè. Âñåì ñïàñèáî.', 0, '', '16 îêòÿáðÿ 2008 - 11:38', '', '0', '0');
topics[550].d_block();
votes_controls[0][539] = new votes_control(539, 0, 5, '', 1);
topics[539] = new topic(539, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Îïòèìèçàöèÿ ñåðâåðà', 'Ïðèâåò. Ìû òóò íåìíîãî îòâëåêëèñü íà ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè ñåðâåðà, íî ðåáÿòà ïðîäîëæàþò çàëèâàòü êîíòåíò. Î÷åíü ñêîðî ìû îáúÿâèì î òîì, ÷òî áóäåò ñ ïðîåêòîì äàëüøå — âàì ïîíðàâèòñÿ.', 0, '', '14 îêòÿáðÿ 2008 - 00:30', '', '0', '0');
topics[539].d_block();
votes_controls[0][330] = new votes_control(330, 0, 4.2, '', 5);
topics[330] = new topic(330, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Îòêðûòèå ñàéòà', 'Ïðèâåò, ðåáÿòà. Ó íàñ âñå õîðîøî — ñåãîäíÿ îòêðûò äîñòóï ê ïîðòàëó.<br/>\r\n|nl |nl |nlÑïàñèáî âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òåñòèðîâàíèè, êòî âåðèë è æäàë.<br/>\r\n|nl |nl |nlÇàâòðà óòðîì áóäåò îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ñîáûòèè, îïèñàíèå ïðîåêòà è âñå òàêîå.<br/>\r\n|nl |nl |nl<br/>\r\n|nl |nl |nlÀ ïîêà ÷òî îáúÿâëÿåòñÿ «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì».<br/>\r\n|nl |nl<br/>\r\n|nl |nlÄà, êñòàòè. Ìû óæå íà÷àëè ïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, íàïðèìåð, <a href=\"http://habrahabr.ru/blogs/i_am_advertising/41908/\">çäåñü</a> è <a href=\"http://bobylov.ru/\">çäåñü</a>.', 0, '', '8 îêòÿáðÿ 2008 - 17:05', '', '16', '0');
topics[330].d_block();
votes_controls[0][289] = new votes_control(289, 0, 4.5, '', 4);
topics[289] = new topic(289, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Àíîíñ', 'Ïðèâåò. 8 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà àâòîìàòè÷åñêè îòêðîåòñÿ Trashbox.ru.<br/>\r\n|nlÊ ýòîìó âðåìåíè ìû ïîäêëþ÷èì ñèñòåìó òóòîðèàëîâ â âèäå ýêñêóðñèè ïî ñàéòó.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÍî, êàê âû ñàìè ïîíèìàåòå, ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ïðîåêòà. Áûëî áû íåïëîõî ïðè÷åñàòü áàçó êîíòåíòà. Äëÿ êàæäîé îïåðàöèîíêè (îñîáåííî, Symbian 8/9, Windows Mobile) è äëÿ òåëåôîíîâ ñ ïîääåðæêîé Java íóæíî ñôîðìèðîâàòü êà÷åñòâåííûå íàáîðû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è âû÷èñòèòü âñå êðÿêè, åñëè òàêîâûå çàòåñàëèñü, ñ íàøåãî ñåðâåðà.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nl×òî ìíå êàæåòñÿ íåîáõîäèìûì:<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nl |nl<ul>|nl <li>Áðàóçåð (âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû)</li> |nl <li>Îáùåíèå |nl<ul>|nl <li>ICQ</li> |nl <li>Jabber/Google Talk</li> |nl <li>Skype/Gizmo/SIP</li> |nl <li>IRC</li> |nl</ul> |nl |nlÁûëî áû íåïëîõî, åñëè áóäóò ïîäîáðàíû ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïîääåðæêó ñðàçó íåñêîëüêèõ ñåòåé íà äîñòîéíîì óðîâíå.</li> |nl <li>Ïðîñìîòð ôèëüìîâ</li> |nl <li>Ìóçûêà, ðàäèî</li> |nl <li>Ôàéëîâûé ìåíåäæåð</li> |nl <li>Äèñïåò÷åð çàäà÷</li> |nl <li>Ïî÷òà</li> |nl <li>×èòàëêà êíèã è òåêñòîâ</li> |nl</ul> |nl |nlÝòî áàçîâûé íàáîð, êîòîðûé íåîáõîäèì êàæäîìó, è áåç íåãî ñàéò áóäåò, ïðÿìî ñêàæåì, íå î÷åíü. ×àñòü ýòèõ ïðîãðàìì óæå åñòü, èõ ñäåëóåò îáíîâèòü, äîïîëíèòü, óëó÷øèòü îïèñàíèÿ è ò.ï. Êñòàòè, ïî íåêîòîðûì îñÿì ó íàñ íåïðèëè÷íî ïóñòî.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nl×òî êàñàåòñÿ êðÿêîâ — íàøà ïîçèöèÿ ïðîñòà: êðÿêè íà íàøåì ñåðâåðå ðàçìåùàòü íåëüçÿ. Ëè÷íî ÿ îòäàþ ïðåäïî÷òåíèå áåñïëàòíûì è ñâîáîäíûì ïðîãðàììàì, íî âàñ íå ïðèíóæäàþ ýòî äåëàòü, â ëþáîì ñëó÷àå, íàøà çàäà÷à — ñôîðìèðîâààòü àäåêâàòíóþ àëüòåðíàòèâó.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÎò êîìàíäû êîíòåíòîì ó íàñ çàíèìàåòñÿ òðàäèöèîííî Ðîñòèê, îäíàêî îäèí îí íå ñïðàâèòñÿ, ïîòîìó ÷òî íàðêîìàí. Íóæíû äîáðîâîëüöû. Ìû, ñî ñâîåé ñòîðîíû, â äîëãó íå îñòàíåìñÿ.<br/>\r\n', 0, '', '28 ñåíòÿáðÿ 2008 - 16:32', '', '6', '0');
topics[289].d_block();
votes_controls[0][293] = new votes_control(293, 0, 4, '', 1);
topics[293] = new topic(293, 11, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Òåñòèðîâàíèå â ðàçíûõ áðàóçåðàõ', 'Ïðèâåò, ðåáÿòà. Ïîìíèòå, êàêîé êîíôóç âûøåë â ïåðâûé äåíü âõîäà ïî èíâàéòàì? Êîãäà ìû íå ïðîâåðèëè ïîñëåäíèå íîâîââåäåíèÿ äâèæêà íà ðàáîòó â Internet Explorer è Opera.  ýòîò ðàç òàêîãî íå äîëæíî ïîâòîðèòüñÿ. Ïðîñüáà êî âñåì: êàê ñëåäóåò ïðîòåñòèðóéòå ñàéò â ðàçíûõ áðàóçåðàõ, îñîáåííî ýêçîòè÷åñêèõ èëè äèáèëüíûõ. Ýòàëîí — Firefox 3.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nlÀ ìû òåì âðåìåíåì óëó÷øàåì òåêñòû.<br/>\r\n', 0, '', '2 îêòÿáðÿ 2008 - 19:15', '', '1', '1');
topics[293].d_block();
votes_controls[0][288] = new votes_control(288, 0, 4.5, '4', 2);
topics[288] = new topic(288, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Õè-õè. Ðåéòèíãè', 'Ïðèâåò, ðåáÿòà. ß òóò äàâå÷å ïðîøåëñÿ ïî ñèñòåìå òðåêèíãà ñîáûòèé. Íå ñòîèò òàê ÿðîñòíî ïëþñîâàòü äðóã äðóãà è ïèñàòü êîììåíàðèè èç äâóõ ñëîâ ;). Ó íàñ åñòü êíîïêà âûêëþ÷åíèÿ èç ðåéòèíãà DDDD<br/>\r\n', 0, '', '22 ñåíòÿáðÿ 2008 - 21:11', '', '3', '0');
topics[288].d_block();
votes_controls[0][286] = new votes_control(286, 0, 5, '', 1);
topics[286] = new topic(286, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Îáíîâëåíèå (21 ñåíòÿáðÿ)', '<ul>|nl <li>Èçìåíåíà ôîðìóëà ðàñ÷åòà ðåéòèíãà ïîëüçîâàòåëåé;</li> |nl <li>òåïåðü àäìèíèñòðàòîðû íå ìîãóò ãîëîñîâàòü íåñêîëüêî ðàç çà îäèí ìàòåðèàë;</li> |nl <li>êðîìå öåëûõ è ïóñòûõ çâåçäî÷åê äîáàâëåíû ïîëîâèíêè;</li> |nl <li>ñêîððåêòèðîâàíà áàçà äàííûõ, óäàëåíû ìíîæåñòâåííûå ãîëîñà;</li> |nl <li>Òåïåðü â èíôîðìàöèè î ãîëîñàõ âûäàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïðîãîëîñîâàâøèõ.<br/>\r\n|nl</li> |nl</ul>', 0, '', '21 ñåíòÿáðÿ 2008 - 16:42', '', '7', '0');
topics[286].d_block();
votes_controls[0][285] = new votes_control(285, 0, 4.5, '', 2);
topics[285] = new topic(285, 10, '103_9ad127', 'Bobs', '', 'Ðåéòèíãè è ãîëîñîâàíèÿ', 'Ïðèâåò. Ìû íå áóäåì ìåíÿòü äî çàïóñêà ñèñòåìó ãîëîñîâàíèé. ß äóìàþ, íèêòî ñèëüíî íå ðàññòðîèëñÿ.<br/>\r\n|nlÑåé÷àñ ìû çàíÿòû ïîäãîòîâêîé òóòîðèàëîâ. Ýòî ïîñëåäíåå, ÷òî îñòàëîñü ñäåëàòü.<br/>\r\n|nl<br/>\r\n|nl<i>È äà, òîëüêî ÷òî âûÿñíèëîñü, ÷òî ÷óòîê ñëåòåëè ñòàðûå ãîëîñîâàëêè, íî çàâòðà ê îáåäó ÿ çàëüþ èñïðàâëåííûå ñêðèïòû. Âñå õîðîøî.</i><br/>\r\n', 0, '', '19 ñåíòÿáðÿ 2008 - 22:36', '', '10', '0');
topics[285].d_block();
d_navigator('', 0, 4, 'topics', [], [], '', '');
</script><div id="div_navigator_block"><h2 class="h_navigator_caption">×òîáû óâèäåòü ëó÷øèé êîíòåíò, âûáåðè ñâîþ ïëàòôîðìó:<br><i><span style="font-size: 12px;">(åñëè íå çíàåøü, âûáèðàé <b>Java</b>)</span></i></h2><br class="clear"><div id="div_navigator_tags" class="div_tags_menu white"><div class="div_tags_menu_block2" id="div_navigator_tags_content" style="float: left;"> <span class="span_tags_menu4" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(131); return false" style=""><nobr>Java</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu0" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(190); return false" style=""><nobr>Palm OS</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu0" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(187); return false" style=""><nobr>Pocket PC 2003 SE</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu2" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(123); return false" style=""><nobr>Symbian 6.1-8.0</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu2" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(124); return false" style=""><nobr>Symbian 8.1</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu6" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(122); return false" style=""><nobr>Symbian 9.x</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu0" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(183); return false" style=""><nobr>UIQ 2</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu1" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(184); return false" style=""><nobr>UIQ 3</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu1" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(130); return false" style=""><nobr>WM 5</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu1" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(185); return false" style=""><nobr>WM 6</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu0" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(191); return false" style=""><nobr>WM Smartphone</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu0" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(246); return false" style=""><nobr>Äëÿ êîìïüþòåðà</nobr></a></span>
<span class="span_tags_menu0" style=""><a href="#" onclick="navigator_go(176); return false" style=""><nobr>Äðóãàÿ</nobr></a></span>
<br class="clear"></div><br class="clear"><!--[if IE]><div class=clear style='font-size: 0px; height: 0px'></div><![endif]--></div><div id="div_tags_menu_bottom_bg">&nbsp;</div><div id="div_navigator_content"></div><br class="clear"><br class="clear"></div><div class="div_navigator_new" style=""><span class="span_navigator_pages"><span class="span_item_active">4</span><a class="span_item" href="/page_topics/3/">3</a><a class="span_item" href="/page_topics/2/">2</a><a class="span_item" href="/page_topics/1/">1</a><a href="/page_topics/3/">></a></span></div><div id="div_topic_859"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 1 íîÿáðÿ 2008 - 22:20</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/859">Íîâîñòè</a></h1><span id="div_vote_0_859"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][859].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][859].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][859].vote(1);" id="img_vote_0_859_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][859].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][859].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][859].vote(2);" id="img_vote_0_859_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][859].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][859].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][859].vote(3);" id="img_vote_0_859_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][859].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][859].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][859].vote(4);" id="img_vote_0_859_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][859].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][859].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][859].vote(5);" id="img_vote_0_859_5" src="/img/star_full.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò. Íà äíÿõ ìû àíîíñèðîâàëè «Àäâåðòîð», è, êðîìå òîãî, ÿ îáåùàë ðàññêàçàòü î ïîïîëåíèè êîìàíäû. Òàê âîò. Ñ «Àäâåðòîðîì» âñå õîðîøî, îí óæå íà òðåøå, íî âêëþ÷èì ìû åãî, êîãäà áóäåò 1000+ ïîñåòèòåëåé â ñóòêè. ×òî æå êàñàåòñÿ êîìàíäû, òî çàêóëèñüå êèøèò ñîáûòèÿìè, è â ðåçóëüòàòå óñïåõîâ ó íàñ âîò êàêèå èçìåíåíèÿ: Ðîñòèñëàâ Ôîðîñòÿíûé òåïåðü óïðàâëÿþùèé ïðîåêòîì, à Àëåêñàíäð Áåëåöêèé — çàéìåòñÿ ñîïðîâîæäåíèåì Òðåøáîêñà. <br>
<br>
Ìû ñåé÷àñ ñîáðàëè ïî ìèðó òîííó ñàìûõ ðàçíûõ òåëåôîíîâ — äëÿ òîãî,
÷òîáû íàëàäèòü ðàáîòó òðåøà â NetFront (íà Sony Ericsson, íàïðèìåð), â Internet Explorer
Mobile, à òàê æå âñåõ îñòàëüíûõ áðàóçåðàõ, â êîòîðûõ ïîêà íàáëþäàþòñÿ
ïðîáëåìû. Òàê æå, áóäåò óëó÷øåíà ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ, è âñå ýòî — íà
îñíîâàíèè îòçûâîâ î ðàáîòå ïðîåêòà.<br>
<br>
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè.</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/859">0 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_686"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 24 îêòÿáðÿ 2008 - 21:54</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/686">Àíîíñ «Àäâåðòîðà»</a></h1><span id="div_vote_0_686"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][686].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][686].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][686].vote(1);" id="img_vote_0_686_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][686].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][686].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][686].vote(2);" id="img_vote_0_686_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][686].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][686].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][686].vote(3);" id="img_vote_0_686_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][686].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][686].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][686].vote(4);" id="img_vote_0_686_4" src="/img/star_full.png"><img alt="o" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][686].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][686].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][686].vote(5);" id="img_vote_0_686_5" src="/img/star_empty.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò. Íà òåñòîâîì ñåðâåðå íà÷àòû èñïûòàíèÿ ðåêëàìíîé ïëîùàäêè, òàê íàçûâàåìîãî «Àäâåðòîðà» â ïåðâîé âåðñèè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â òå÷åíèå ñóòîê ýòà øòóêà ïîÿâèòñÿ è íà Òðåøáîêñå. Ñîáñòâåííî, ìû è íå íà÷èíàëè ïðîäâèæåíèå ïðîåêòà, ïîòîìó ÷òî «Àäâåðòîð» — îñíîâíàÿ åãî ÷àñòü. Ïðîäâèæåíèÿ, â ñìûñëå.<br>
<br>
Êàê âû âèäèòå, ïîêà ÿ ñóåòèëñÿ ñ êîäîì è àäâåðòîðîì, ó íàñ ïðîèçîøëè ïîïîëåíèÿ â êîìàíäå êîíòåíò-ìåíåäæåðîâ, íî îá ýòîì ÷óòü ïîçæå. Êñòàòè, âû òîæå ìîæåòå ÷òî-íèáóòü çàãðóæàòü, âñåì áóäåò ïðèÿòíî.<br>
<br>
Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè, è ñïàñèáî, ÷òî îñòàåòåñü ñ íàìè.<br>
</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/686">3 êîììåíòàðèÿ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_550"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 16 îêòÿáðÿ 2008 - 11:38</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/550">Àóäèò áåçîïàñíîñòè</a></h1><span id="div_vote_0_550"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][550].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][550].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][550].vote(1);" id="img_vote_0_550_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][550].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][550].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][550].vote(2);" id="img_vote_0_550_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][550].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][550].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][550].vote(3);" id="img_vote_0_550_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][550].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][550].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][550].vote(4);" id="img_vote_0_550_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][550].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][550].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][550].vote(5);" id="img_vote_0_550_5" src="/img/star_full.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò. Ó íàñ ñåé÷àñ âåäåòñÿ òåñòèðîâàíèå áåçîïàñíîñòè ñåðâåðà.<br>
Âîçìîæíû êðàòêîâðåìåííûå ñáîè è îòêëþ÷åíèÿ.<br>
Ïðîÿâèòå òåðïåíèå.<br>
<br>
<b>Äîáàâëåíî</b>: ìû çàêîí÷èëè. Âñåì ñïàñèáî.</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/550">0 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_539"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 14 îêòÿáðÿ 2008 - 00:30</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/539">Îïòèìèçàöèÿ ñåðâåðà</a></h1><span id="div_vote_0_539"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][539].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][539].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][539].vote(1);" id="img_vote_0_539_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][539].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][539].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][539].vote(2);" id="img_vote_0_539_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][539].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][539].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][539].vote(3);" id="img_vote_0_539_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][539].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][539].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][539].vote(4);" id="img_vote_0_539_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][539].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][539].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][539].vote(5);" id="img_vote_0_539_5" src="/img/star_full.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò. Ìû òóò íåìíîãî îòâëåêëèñü íà ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè ñåðâåðà, íî ðåáÿòà ïðîäîëæàþò çàëèâàòü êîíòåíò. Î÷åíü ñêîðî ìû îáúÿâèì î òîì, ÷òî áóäåò ñ ïðîåêòîì äàëüøå — âàì ïîíðàâèòñÿ.</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/539">0 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_330"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 8 îêòÿáðÿ 2008 - 17:05</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/330">Îòêðûòèå ñàéòà</a></h1><span id="div_vote_0_330"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.2. Ãîëîñîâ: 5" onmouseover="votes_controls[0][330].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][330].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][330].vote(1);" id="img_vote_0_330_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.2. Ãîëîñîâ: 5" onmouseover="votes_controls[0][330].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][330].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][330].vote(2);" id="img_vote_0_330_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.2. Ãîëîñîâ: 5" onmouseover="votes_controls[0][330].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][330].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][330].vote(3);" id="img_vote_0_330_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.2. Ãîëîñîâ: 5" onmouseover="votes_controls[0][330].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][330].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][330].vote(4);" id="img_vote_0_330_4" src="/img/star_full.png"><img alt="o" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.2. Ãîëîñîâ: 5" onmouseover="votes_controls[0][330].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][330].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][330].vote(5);" id="img_vote_0_330_5" src="/img/star_empty.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò, ðåáÿòà. Ó íàñ âñå õîðîøî — ñåãîäíÿ îòêðûò äîñòóï ê ïîðòàëó.<br>
Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òåñòèðîâàíèè, êòî âåðèë è æäàë.<br>
Çàâòðà óòðîì áóäåò îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ñîáûòèè, îïèñàíèå ïðîåêòà è âñå òàêîå.<br>
<br>
À ïîêà ÷òî îáúÿâëÿåòñÿ «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì».<br>
<br>
Äà, êñòàòè. Ìû óæå íà÷àëè ïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, íàïðèìåð, <a href="http://habrahabr.ru/blogs/i_am_advertising/41908/">çäåñü</a> è <a href="http://bobylov.ru/">çäåñü</a>.</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/330">16 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_289"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 28 ñåíòÿáðÿ 2008 - 16:32</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/289">Àíîíñ</a></h1><span id="div_vote_0_289"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][289].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][289].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][289].vote(1);" id="img_vote_0_289_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][289].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][289].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][289].vote(2);" id="img_vote_0_289_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][289].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][289].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][289].vote(3);" id="img_vote_0_289_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][289].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][289].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][289].vote(4);" id="img_vote_0_289_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 4" onmouseover="votes_controls[0][289].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][289].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][289].vote(5);" id="img_vote_0_289_5" src="/img/star_half.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò. 8 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà àâòîìàòè÷åñêè îòêðîåòñÿ Trashbox.ru.<br>
Ê ýòîìó âðåìåíè ìû ïîäêëþ÷èì ñèñòåìó òóòîðèàëîâ â âèäå ýêñêóðñèè ïî ñàéòó.<br>
<br>
Íî, êàê âû ñàìè ïîíèìàåòå, ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ïðîåêòà. Áûëî áû íåïëîõî ïðè÷åñàòü áàçó êîíòåíòà. Äëÿ êàæäîé îïåðàöèîíêè (îñîáåííî, Symbian 8/9, Windows Mobile) è äëÿ òåëåôîíîâ ñ ïîääåðæêîé Java íóæíî ñôîðìèðîâàòü êà÷åñòâåííûå íàáîðû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è âû÷èñòèòü âñå êðÿêè, åñëè òàêîâûå çàòåñàëèñü, ñ íàøåãî ñåðâåðà.<br>
<br>
×òî ìíå êàæåòñÿ íåîáõîäèìûì:<br>
<br>
<ul>
<li>Áðàóçåð (âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû)</li>
<li>Îáùåíèå
<ul>
<li>ICQ</li>
<li>Jabber/Google Talk</li>
<li>Skype/Gizmo/SIP</li>
<li>IRC</li>
</ul>
Áûëî áû íåïëîõî, åñëè áóäóò ïîäîáðàíû ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïîääåðæêó ñðàçó íåñêîëüêèõ ñåòåé íà äîñòîéíîì óðîâíå.</li>
<li>Ïðîñìîòð ôèëüìîâ</li>
<li>Ìóçûêà, ðàäèî</li>
<li>Ôàéëîâûé ìåíåäæåð</li>
<li>Äèñïåò÷åð çàäà÷</li>
<li>Ïî÷òà</li>
<li>×èòàëêà êíèã è òåêñòîâ</li>
</ul>
Ýòî áàçîâûé íàáîð, êîòîðûé íåîáõîäèì êàæäîìó, è áåç íåãî ñàéò áóäåò, ïðÿìî ñêàæåì, íå î÷åíü. ×àñòü ýòèõ ïðîãðàìì óæå åñòü, èõ ñäåëóåò îáíîâèòü, äîïîëíèòü, óëó÷øèòü îïèñàíèÿ è ò.ï. Êñòàòè, ïî íåêîòîðûì îñÿì ó íàñ íåïðèëè÷íî ïóñòî.<br>
<br>
×òî êàñàåòñÿ êðÿêîâ — íàøà ïîçèöèÿ ïðîñòà: êðÿêè íà íàøåì ñåðâåðå ðàçìåùàòü íåëüçÿ. Ëè÷íî ÿ îòäàþ ïðåäïî÷òåíèå áåñïëàòíûì è ñâîáîäíûì ïðîãðàììàì, íî âàñ íå ïðèíóæäàþ ýòî äåëàòü, â ëþáîì ñëó÷àå, íàøà çàäà÷à — ñôîðìèðîâààòü àäåêâàòíóþ àëüòåðíàòèâó.<br>
<br>
Îò êîìàíäû êîíòåíòîì ó íàñ çàíèìàåòñÿ òðàäèöèîííî Ðîñòèê, îäíàêî îäèí îí íå ñïðàâèòñÿ, ïîòîìó ÷òî íàðêîìàí. Íóæíû äîáðîâîëüöû. Ìû, ñî ñâîåé ñòîðîíû, â äîëãó íå îñòàíåìñÿ.<br>
</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/289">6 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_293"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 2 îêòÿáðÿ 2008 - 19:15</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/293">Òåñòèðîâàíèå â ðàçíûõ áðàóçåðàõ</a></h1><span id="div_vote_0_293"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][293].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][293].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][293].vote(1);" id="img_vote_0_293_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][293].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][293].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][293].vote(2);" id="img_vote_0_293_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][293].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][293].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][293].vote(3);" id="img_vote_0_293_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][293].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][293].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][293].vote(4);" id="img_vote_0_293_4" src="/img/star_full.png"><img alt="o" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][293].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][293].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][293].vote(5);" id="img_vote_0_293_5" src="/img/star_empty.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò, ðåáÿòà. Ïîìíèòå, êàêîé êîíôóç âûøåë â ïåðâûé äåíü âõîäà ïî èíâàéòàì? Êîãäà ìû íå ïðîâåðèëè ïîñëåäíèå íîâîââåäåíèÿ äâèæêà íà ðàáîòó â Internet Explorer è Opera.  ýòîò ðàç òàêîãî íå äîëæíî ïîâòîðèòüñÿ. Ïðîñüáà êî âñåì: êàê ñëåäóåò ïðîòåñòèðóéòå ñàéò â ðàçíûõ áðàóçåðàõ, îñîáåííî ýêçîòè÷åñêèõ èëè äèáèëüíûõ. Ýòàëîí — Firefox 3.<br>
<br>
À ìû òåì âðåìåíåì óëó÷øàåì òåêñòû.<br>
</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/293">1 êîììåíòàðèé ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_288"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 22 ñåíòÿáðÿ 2008 - 21:11</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/288">Õè-õè. Ðåéòèíãè</a></h1><span id="div_vote_0_288"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ìîÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][288].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][288].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][288].vote(1);" id="img_vote_0_288_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ìîÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][288].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][288].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][288].vote(2);" id="img_vote_0_288_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ìîÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][288].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][288].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][288].vote(3);" id="img_vote_0_288_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ìîÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][288].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][288].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][288].vote(4);" id="img_vote_0_288_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ìîÿ îöåíêà: 4. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][288].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][288].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][288].vote(5);" id="img_vote_0_288_5" src="/img/star_half.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò, ðåáÿòà. ß òóò äàâå÷å ïðîøåëñÿ ïî ñèñòåìå òðåêèíãà ñîáûòèé. Íå ñòîèò òàê ÿðîñòíî ïëþñîâàòü äðóã äðóãà è ïèñàòü êîììåíàðèè èç äâóõ ñëîâ ;). Ó íàñ åñòü êíîïêà âûêëþ÷åíèÿ èç ðåéòèíãà DDDD<br>
</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/288">3 êîììåíòàðèÿ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_286"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 21 ñåíòÿáðÿ 2008 - 16:42</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/286">Îáíîâëåíèå (21 ñåíòÿáðÿ)</a></h1><span id="div_vote_0_286"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][286].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][286].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][286].vote(1);" id="img_vote_0_286_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][286].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][286].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][286].vote(2);" id="img_vote_0_286_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][286].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][286].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][286].vote(3);" id="img_vote_0_286_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][286].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][286].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][286].vote(4);" id="img_vote_0_286_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 5. Ãîëîñîâ: 1" onmouseover="votes_controls[0][286].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][286].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][286].vote(5);" id="img_vote_0_286_5" src="/img/star_full.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic"><ul>
<li>Èçìåíåíà ôîðìóëà ðàñ÷åòà ðåéòèíãà ïîëüçîâàòåëåé;</li>
<li>òåïåðü àäìèíèñòðàòîðû íå ìîãóò ãîëîñîâàòü íåñêîëüêî ðàç çà îäèí ìàòåðèàë;</li>
<li>êðîìå öåëûõ è ïóñòûõ çâåçäî÷åê äîáàâëåíû ïîëîâèíêè;</li>
<li>ñêîððåêòèðîâàíà áàçà äàííûõ, óäàëåíû ìíîæåñòâåííûå ãîëîñà;</li>
<li>Òåïåðü â èíôîðìàöèè î ãîëîñàõ âûäàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïðîãîëîñîâàâøèõ.<br>
</li>
</ul></div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/286">7 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div id="div_topic_285"><div class="div_topic"><div class="div_tape_top_left"><div class="div_tape_top_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_top_left2 white"><a href="/users/Bobs/">Bobs</a>, 19 ñåíòÿáðÿ 2008 - 22:36</div><div class="div_tape_top_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><div class="div_caption"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="comp" style="width: 63px;"><div class="img_avatar48_bg comp"><img src="/img/avatar_top.png"><img src="/files/103_9ad127_avatar.png" class="img_avatar48"><img src="/img/avatar_bottom.png"></div></td><td><div class="div_caption2 overflow_topic"><h1><a href="/topics/285">Ðåéòèíãè è ãîëîñîâàíèÿ</a></h1><span id="div_vote_0_285"><nobr><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][285].redraw_active(1)" onmouseout="votes_controls[0][285].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][285].vote(1);" id="img_vote_0_285_1" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][285].redraw_active(2)" onmouseout="votes_controls[0][285].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][285].vote(2);" id="img_vote_0_285_2" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][285].redraw_active(3)" onmouseout="votes_controls[0][285].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][285].vote(3);" id="img_vote_0_285_3" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][285].redraw_active(4)" onmouseout="votes_controls[0][285].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][285].vote(4);" id="img_vote_0_285_4" src="/img/star_full.png"><img alt="*" class="img_star" style="cursor: pointer;" title="Ñðåäíÿÿ îöåíêà: 4.5. Ãîëîñîâ: 2" onmouseover="votes_controls[0][285].redraw_active(5)" onmouseout="votes_controls[0][285].redraw_active(0)" onclick="votes_controls[0][285].vote(5);" id="img_vote_0_285_5" src="/img/star_half.png"></nobr>
</span><h3></h3><h4><i>Íåò òåãîâ</i></h4></div></td></tr></tbody></table></div><div class="div_text overflow_topic">Ïðèâåò. Ìû íå áóäåì ìåíÿòü äî çàïóñêà ñèñòåìó ãîëîñîâàíèé. ß äóìàþ, íèêòî ñèëüíî íå ðàññòðîèëñÿ.<br>
Ñåé÷àñ ìû çàíÿòû ïîäãîòîâêîé òóòîðèàëîâ. Ýòî ïîñëåäíåå, ÷òî îñòàëîñü ñäåëàòü.<br>
<br>
<i>È äà, òîëüêî ÷òî âûÿñíèëîñü, ÷òî ÷óòîê ñëåòåëè ñòàðûå ãîëîñîâàëêè, íî çàâòðà ê îáåäó ÿ çàëüþ èñïðàâëåííûå ñêðèïòû. Âñå õîðîøî.</i><br>
</div><div class="div_tape_bottom_left"><div class="div_tape_bottom_left1 comp">&nbsp;</div><div class="div_tape_bottom_left2_dark white"><a href="/topics/285">10 êîììåíòàðèåâ ></a></div><span class="dark"></span><div class="div_tape_bottom_left3 comp">&nbsp;</div></div><br class="clear"><br class="clear"></div><br class="clear"></div><div class="div_navigator_new" style=""><span class="span_navigator_pages"><span class="span_item_active">4</span><a class="span_item" href="/page_topics/3/">3</a><a class="span_item" href="/page_topics/2/">2</a><a class="span_item" href="/page_topics/1/">1</a><a href="/page_topics/3/">></a></span></div>
<script>
end_div();
show_div('div_cell', 'div_right');
d_search('');
//show_adverts(1);
show_right_top();
views[41] = new view(41, 144, '122,124', 0);
views[42] = new view(42, 135, '122,124', 0);
views[-1] = new view(-1, 1, '', 1);
topics_min[-1][902] = new topic_min(902, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'Zubastik', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][902].d_min();
topics_min[-1][901] = new topic_min(901, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'X-box', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][901].d_min();
topics_min[-1][900] = new topic_min(900, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'WinAmp', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][900].d_min();
topics_min[-1][899] = new topic_min(899, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'West Coast 2', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][899].d_min();
topics_min[-1][898] = new topic_min(898, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'West Coast', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][898].d_min();
topics_min[-1][897] = new topic_min(897, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'Warcraft', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][897].d_min();
topics_min[-1][896] = new topic_min(896, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'Walktrix', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][896].d_min();
topics_min[-1][895] = new topic_min(895, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'Turbined', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][895].d_min();
topics_min[-1][894] = new topic_min(894, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'The Earth', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][894].d_min();
topics_min[-1][893] = new topic_min(893, 144, '1041_bad750', 'Trane', '', 'The Key', '-1', '0', '0');
topics_min[-1][893].d_min();
</script></div><div id="div_right" class="div_cell"><!-- search --> <div class="div_table"> <div class="div_row"> <div class="div_cell" id="ie_fix1"> <div id="div_search"> <div id="div_input_search"> <form method="get" action="/public/search/" onkeypress="if (event.keyCode==13) this.submit()"> <input style="color: rgb(153, 153, 153);" value="" name="string" id="input_search" type="text"> <input value=">" class="mobile" type="submit"> </form> </div> </div> <div id="div_auth_top" class="comp"> <img src="/img/auth_top_left.png" class="left"> <img src="/img/auth_top_right.png" class="right"> </div> </div> <div class="div_cell comp" id="div_right_top"> <img src="/img/right_top.png"> </div> </div> </div> <div id="div_right_container"> <div id="div_panel_top" class="comp"> <img src="/img/panel_top_left.png" class="img_left"> <img src="/img/panel_top_right.png" class="img_right"></div> <div class="div_table"> <div class="div_row"> <!-- div_panel--> <div class="div_cell" id="div_panel"> <div id="div_links"> <div class="div_panel_link" id="div_view_41"> <img onclick="views[41].del()" style="position: relative; top: 3px;" src="/img/icons/cancel.png" alt="(x)" align="right"> <img onclick="views[41].change_type()" style="padding: 2px; position: relative; top: 3px;" src="/img/icons/look.png" alt="(+)" align="right"><a href="/feed_topics/themes/tags/os_symbian9-os_Symbian81/"><img style="padding: 3px;" src="/img/icons/rss.png" alt="RSS" align="right"></a><a href="/public/themes/tags/os_symbian9-os_Symbian81/"><b>Òåìû</b><br> <nobr>Symbian 9.x</nobr> + <nobr>Symbian 8.1</nobr></a><br></div><div class="div_panel_link" id="div_view_42"> <img onclick="views[42].del()" style="position: relative; top: 3px;" src="/img/icons/cancel.png" alt="(x)" align="right"> <img onclick="views[42].change_type()" style="padding: 2px; position: relative; top: 3px;" src="/img/icons/look.png" alt="(+)" align="right"><a href="/feed_topics/games/tags/os_symbian9-os_Symbian81/"><img style="padding: 3px;" src="/img/icons/rss.png" alt="RSS" align="right"></a><a href="/public/games/tags/os_symbian9-os_Symbian81/"><b>Èãðû</b><br> <nobr>Symbian 9.x</nobr> + <nobr>Symbian 8.1</nobr></a><br></div></div> <div id="div_views"> <div class="div_panel_view" id="div_latest_-1"><div id="div_view_-1"><div class="div_panel_caption white"><a class="right" style="background: transparent none repeat scroll 0% 0% ! important; -moz-background-clip: -moz-initial ! important; -moz-background-origin: -moz-initial ! important; -moz-background-inline-policy: -moz-initial ! important;" href="/feed_topics/1/"><img style="position: relative; left: 5px; top: 1px;" src="/img/icons/rss.png" alt="RSS" align="right"></a>Ïîñëåäíåå</div></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/902">Zubastik</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/901">X-box</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/900">WinAmp</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/899">West Coast 2</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/898">West Coast</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/897">Warcraft</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/896">Walktrix</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/895">Turbined</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/894">The Earth</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div><div class="div_topic_min overflow_right"><table celpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="img_topic_min_avatar comp"><img alt="" style="max-width: 24px;" src="/files/1041_bad750_avatar.png_min.png"></td><td><a href="/topics/893">The Key</a>
<br><a class="dark" href="/users/Trane/">Trane</a>
</td></tr></tbody></table></div></div></div>
<div style="border: 5px solid red; background: white none repeat scroll 0% 0%; clear: both; font-size: 14px; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; color: black; display: none;" id="div_java_error">
Âîçìîæíî, ïðîèçîøëè îøèáêè â âûïîëíåíèè ñêðèïòîâ.<br>
Âîñïîëüçóéòåñü <a href="http://simple.Trashbox.ru/">óïðîùåííîé âåðñèåé</a>.
</div>
<script>
show_right_bottom();
end_div();
show_bottom();
if (Math.ceil(cookval('show_top_help'))) show_top_help(true);
hide_js_loading();
</script> </div> <!--end div_panel--> <!-- panel right --> <div class="div_cell comp" id="div_panel_right"> <img src="/img/panel_right_top.png"> </div> </div> </div> <!-- end div_table--> <!-- panel bottom --> <div id="div_panel_bottom" class="comp"> <img src="/img/panel_bottom_left.png" class="img_left"> <img src="/img/panel_bottom_right.png" class="img_right"> <img src="/img/panel_right_bottom.png" id="img_panel_right_bottom"> </div> </div> </div></div> </div> <!--div_table--> <div class="div_table" id="div_bottom_table"> <div class="div_row"> <!-- bottom left --> <div class="div_cell div_bottom_left comp" id="div_bottom_left_100"> <img src="/img/bottom_left.png" class="absolute"> <img src="/img/left_bottom.png" class="img_bottom_angle"> </div> <!--cell bottom --> <div class="div_cell" id="div_bottom_cell"> <!-- div_bottom--> <div id="div_bottom"> <img src="/img/bottom_left2.png" class="img_left comp"> <img src="/img/bottom_right2.png" class="img_right comp"> <!-- div_copyright--> <div id="div_copyright" class="white"> <table class="comp_left"><tbody><tr><td><span style="font-size: 14px;">©</span>&nbsp; </td><td style="vertical-align: bottom;"> 2008 <a href="http://bobylov.ru/">Àëåêñàíäð Áîáûë¸â</a> è <a href="/fresh/thanx/">õîðîøèå ëþäè</a> </td></tr><tr><td><span style="padding-top: 3px; font-size: 14px; visibility: hidden;">©</span>&nbsp; </td><td style="padding-top: 3px; vertical-align: bottom;"> <a href="/fresh/agreement/">Ïðàâèëà</a> | <a href="/fresh/advert/">Ðåêëàìîäàòåëÿì</a> | <a href="/fresh/antipiracy/">Ïðàâîîáëàäàòåëÿì</a> </td></tr></tbody></table> </div> <!--END div_copyright--> </div> <!-- END div_bottom--> </div> <!--END cell bottom --> <!-- bottom right --> <div class="div_cell comp" id="div_bottom_right"> <img src="/img/bottom_right.png" class="absolute"> <img src="/img/right_bottom.png" class="img_bottom_angle"> </div> <!--END bottom right --> </div> <!--END div_row --> </div> <!--END div_table-->
<script src="/js/fix.js"></script>
<!--[if IE]><script src=/js/fix_ie.js></script><![endif]-->
<script src="http://www.google-analytics.com/ga.js"></script>
<script>
var pageTracker = _gat._getTracker('UA-5297715-2');
pageTracker._trackPageview();
</script>
<script>
//d_frm_auth(true);
</script>