alfa bravo charlie delta echo for sufix in git checkout vladyslav_lykh

1
2
3
4
5
6
7
8
a = ['alfa', 'bravo', 'charlie', 'delta', 'echo']
for sufix in a:
b = "git checkout vladyslav_lykhyi_" + str(sufix) + " && sleep 2 && touch " + str(sufix) + ".txt && sleep 1 && echo " + str(sufix) + " >> " + str(sufix) + ".txt && touch current.txt && sleep 1 && echo && date >> current.txt && git push origin vladyslav_lykhyi" + str(sufix) + "&& sleep 1 && "
e = print(b)
print(b)