if prompt nПеременная меньше нуля prompt nПеременная больше или равна

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
( if ( < a 0 )
( prompt "\nПеременная a меньше нуля" )
( prompt "\nПеременная a больше или равна нулю" ))
( IF ( >= d 0 )
( progn
( setq x1 ( / ( + ( * b -1 ) ( sqrt d ) )
( * 2 a ) )
( setq x2 ( / ( - ( * b -1 ) ( sqrt d ) )
( * 2 a ) )
( prompt "\nX1=" )
( print x1 )
( prompt "\nX2=" )
( print x2 )
); конец progn
( prompt "\nДействительных корней нет" ); "иначе"
)
(if (= a b)
(progn
(setq a (+ а 10))
(setq b (- b 10))
)
)
(cond (тест1 результат1 ...)...)
(cond
((= s "Y") 1)
((= s "y") 1)
((= s "Д") 1)
((= s "д") 1)
((= s "N") 0)
((= s "n") 0)
((= s "Н") 0)
((= s "н") 0)
( cond
( c1 f11 f12 ... f1n1 )
( c2 f21 f22 ... f2n1 )
...
( cm fm1 fm2 ... fmnm )
)
( setq a ( getint "\n1 - фаска, 2 - галтель, 3 - выточка" ) )
( cond
( ( = a 1 ) .... ); фаска
( ( = a 2 ) .... ); галтель
( ( = a 3 ) .... ); выточка
)
( setq flag ( not
( or ( <= a 0 ) ( <= b 0 ) ( <= c 0 ) ) ) )
( setq flag nil )
( cond
( ( > a 0 ) ( setq flag T ) )
( ( > b 0 ) ( setq flag T ) )
( ( > c 0 ) ( setq flag T ) )
)