coding utf-8 from django db import models from django contrib auth mod

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
# -*- coding: utf-8 -*-
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
from pytils.translit import slugify
from django.conf import settings
## radio_admin=True,
class Categories(models.Model):
'Категория документа'
name = models.SlugField(u'Наименование',max_length=50,editable=False)
title = models.CharField(u'Заголовок',max_length=50)
desc = models.TextField(u'Описание',help_text=u'Описание категории')
# Преобразование в юникод
def __unicode__(self):
return self.title
# Оснастка самой таблицы
class Meta:
verbose_name = u'Категория'
verbose_name_plural = u'Категории'
# Админская управлялка
class Admin:
pass
def save(self):
self.name = slugify(self.title)
super(Categories, self).save()
class News(models.Model):
'Новости на сайте'
# Выбор типа документа
TYPE_CHOICES = (
('html','HTML текст'),
('wysiwyg','WYSIWYG редактор'),
)
class Document(models.Model):
'Документ сайта'
category = models.ForeignKey(Categories,verbose_name=u'Категория')
name = models.SlugField(u'Наименование',max_length=50,editable=False)
title = models.CharField(u'Заголовок',max_length=50)
# Время создания документа (используется и в новостях)
created = models.DateField(auto_now_add=True)
# Время опубликования
pub_date = models.DateTimeField(u'Дата выхода')
author = models.ForeignKey(User,verbose_name=u'Автор')
# Тип документа
type = models.CharField(u'Тип',max_length=1,default='html',choices=TYPE_CHOICES)
# Тело документа
body = models.TextField(u'Содержимое',help_text=u'Редактирование содержимого документа')
def save(self):
'Сохранение с созданием сцылки'
self.name = slugify(self.title)
super(Document, self).save()
# Преобразование в юникод
def __unicode__(self):
return '[%s] %s'%(self.name,self.title)
# Админская управлялка
class Admin:
js = ['/media/editor/fckeditor.js','/media/load_editor.js']
# Оснастка самой таблицы
class Meta:
verbose_name = u'Документ'
verbose_name_plural = u'Документы'
##class File(models.Model):
## 'Файлы в документе'
##
## #models.STACKED
## document = models.ForeignKey( Document ,core=True, edit_inline=models.TABULAR)
##
## # Сам файл
## file = models.FileField(upload_to='docs/files/%Y/%m/%d/%H/%S')
##
## # Описание (при необходимости)
## desc = models.CharField('Описание',null=True,blank=True,max_length=50,help_text=u"Описание")
##
## # Отображение
## def __unicode__(self):
## return '%s'%self.get_file_filename().rsplit('/',1)[-1]
##
## # Админская управлялка
## class Admin:
## pass
##
## # Оснастка самой таблицы
## class Meta:
## verbose_name = u'Файл'
## verbose_name_plural = u'Файлы'
class MyImageField(models.ImageField):
def db_type(self):
return 'MyImageField'
def get_filename(self,filename):
filename,ext = filename.decode(settings.DEFAULT_CHARSET).rsplit('.',1)
print dir(self)
return u'%s.%s'%(slugify(filename),ext)
#def save_file(self, new_data, new_object, original_object, change, rel, save=True):
# #print type( new_data['image_file']['filename'].decode(settings.DEFAULT_CHARSET) )
# filename,ext = new_data['image_file']['filename'].decode(settings.DEFAULT_CHARSET).rsplit('.',1)
# new_data['image_file']['filename'] = u'%s.%s'%(slugify(filename),ext)
# super(models.ImageField, self).save_file(new_data, new_object, original_object, change, rel, save)
pass
class Image(models.Model):
'Изображение в документе'
#models.TABULAR
document = models.ForeignKey( Document ,core=True, edit_inline=models.TABULAR, num_in_admin=7)
# Сам файл
image = MyImageField(upload_to='docs/images/',blank=True,null=True)
#image = models.ImageField(upload_to='docs/images/',blank=True,null=True)
# Описание (при необходимости)
desc = models.CharField('Описание',null=True,blank=True,max_length=50,help_text=u"Описание")
# Отображение
def __unicode__(self):
return '%s'%self.get_image_filename().rsplit('/',1)[-1]
# def save(self):
#self.image.filename= '123'
#self.image+='.2222'
#print dir(self)
#print 'xxxx',type(self.image),self.get_image_filename(),self.get_image_url()
#self.name = slugify(self.title)
#super(Image, self).save()
## def save_image_file(self, field, filename, raw_contents, save=True):
## 'asdasd'
## print 'xxxxxxxxxxx',dir(self._save_FIELD_file)
## self._save_FIELD_file(field, filename, raw_contents, save)
## #super(Document, self).save()
## #super(Image, self).save_image_file(field, filename, raw_contents, save)
# Админская управлялка
class Admin:
pass
# Оснастка самой таблицы
class Meta:
verbose_name = u'Изображение'
verbose_name_plural = u'Изображения'