Program Lab3_4 Type matr array 20 of real Var matr integer integer rea

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Program Lab3_4;
Type matr=array[1..20] of real;
Var a,b,c:matr;
i,j:integer;
n:integer;
u,x,y,t:real;
f,f1:text;
name:string[20];
P:boolean;
S:char;
Procedure Input(var z:matr; s:char,R:boolean );
Begin
if r then
begin
writeln(f1,’Процедура InPut);
writeln(f1, 'Початок процедури');
end;
for i:=1 to n do
begin
write('Введіть ',s,'[',i,'] ');
readln(z[i]);
writeln(f,s,'[',i,']=',z[i]:3:3,' ');
if r then
writeln(f1,s,'[',i,']=',z[i]:3:3,' ')
end;
writeln{(f)};
if r then
writeln(f1, 'Кінець процедури InPut');
End;
Procedure Output(var z:matr; s:char; r:boolean );
Begin
if r then
begin
writeln(f1,’Процедура OutPut);
writeln(f1,'Початок процедури');
Writeln(f1,'Вектор ',s);
end;
Writeln(f,'Вектор ',s);
for i:=1 to n do
begin
if r then write(f1,s,'[',i,']=',z[i]:3:3,' ');
write(f,z[i]:3:1,' ')
end;
if r then
begin
writeln(f1, 'Кінець процедури OutPut');
writeln(f1)
end;
writeln(f);
End;
Function Sum(var z:matr; var f:real;r:boolean):real;
Var fs:real;
i,j:integer;
Begin
if r then
begin
writeln(f1,’Функція Sum);
writeln(f1,'Початок функції ');
writeln(f1,‘аргумент=,f3:2);
Writeln(f1,'Вектор ');
end;
fs:=f;
for i:=1 to n-1 do
begin
fs:=fs*z[i]+z[i+1];
if r then write(f1,z[i]:3:2, );
sum:=fs
end;
if r then
begin
writeln(f1,’Функція Sum=,fs);
writeln(f1,’Кінець функції Sum)
end
End;
ВEGIN
P:=false;
Writeln('Вкажіть ім’я файла, в який будуть виводиться ');
writeln('вихідні дані та результати обчислень або CON');
readln(name);
Assign(f,name);
Rewrite(f);
writeln(f,'Лабораторна робота N 4');
writeln(f,'Тема: Текстові Файли ');
writeln(f,'Виконав студент групи ЗСП-98 Сидоров І.');
write(‘Необхідний протокол роботи програми ?(Y/N));
readln(s);
if (s=Y)or(s=y) then p:=true;
repeat
write('‚Вкажіть кількість членів многочлена ');
readln(n);
if (n>0)and(n<21) then break;
write('Ви помилились! (0<n<21)');
until false;
write('Введіть значення змінних x та y ');
readln(x,y);
Writeln(f,'x=',x:3:1,'y=',y:3:1);
if p then
begin
Writeln('Вкажіть ім’я файла, в який будуть',
' виводиться ');
writeln('протокол роботи програми ');
readln(name);
Assign(f,name);
Rewrite(f);
writeln(‘Протокол роботи програми );
writeln(f1,'‚Kількість членів многочлена = ',n:3);
Writeln(f1,'x=',x:3:1,'y=',y:3:1);
end;
Input(a,'А',p);
Output(a,'А',p);
Input(b,'В',p);
Output(b,'В',p);
Input(c,'С',p);
Output(c,'С',p);
t:=x+y;
u:=Sum(a,x,p)-Sum(b,y,p)/Sum(c,t,p);
writeln(f,'u=',u:6:3);
if p then
begin
writeln(f1,'u=',u:6:3);
Close(f1);
end
Close(f);
readln
END.