Äí¼Ñ ÑΓá¼ domtele com 80 91 160 14 256 íá ÄΓóÑΓ 80 91 160 14 ß½ íá 256

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Äí¼Ñ¡ »á¬ÑΓἿ ß domtele.com [80.91.160.14] »« 256 íá⌐Γ:
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÅαÑóδΦÑ¡ ¿¡ΓÑαóá½ «ª¿ñá¡¿∩ ñ½∩ ºá»α«ßá.
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÅαÑóδΦÑ¡ ¿¡ΓÑαóá½ «ª¿ñá¡¿∩ ñ½∩ ºá»α«ßá.
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=11¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=11¼ß TTL=62
ÅαÑóδΦÑ¡ ¿¡ΓÑαóá½ «ª¿ñá¡¿∩ ñ½∩ ºá»α«ßá.
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
ÄΓóÑΓ «Γ 80.91.160.14: τ¿ß½« íá⌐Γ=256 óαѼ∩=10¼ß TTL=62
æΓáΓ¿ßΓ¿¬á Ping ñ½∩ 80.91.160.14:
Åá¬ÑΓ«ó: «Γ»αáó½Ñ¡« = 20, »«½πτÑ¡« = 17, »«ΓÑα∩¡« = 3 (15% »«ΓÑα∞),
Åα¿í½¿º¿Γѽ∞¡«Ñ óαѼ∩ »α¿Ñ¼á-»ÑαÑñáτ¿ ó ¼ß:
î¿¡¿¼á½∞¡«Ñ = 10¼ßѬ, îá¬ß¿¼á½∞¡«Ñ = 11 ¼ßѬ, æαÑñ¡ÑÑ = 10 ¼ßѬ