var Math round Math random 1000 var str товаров if 100 100 20 if 10 st

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
var n = Math.round(Math.random()*1000);
var str = 'товаров';
if(n % 100 < 5 || n % 100 > 20){
if(n % 10 == 1) str = 'товар';
if(n % 10 > 1 && n % 10 < 5) str = 'товара';
}
if(n % 100 < 5 || n % 100 > 20){
switch(n % 10){
case '1': str = 'товар';break;
}
if(n % 10 > 1 && n % 10 < 5) str = 'товара';
}
console.log('В корзине '+ n + ' '+ str);