ls -l media disk-1 ls невозможно получить доступ media disk-1 47458_fi

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
ls -l /media/disk-1
ls: невозможно получить доступ к /media/disk-1/47458_files: Ошибка ввода/вывода
ls: невозможно получить доступ к /media/disk-1/Эндокардит_files: Ошибка ввода/вывода
итого 13696
d????????? ? ? ? ? ? 47458_files
-rwxr-xr-x 1 olga root 121303 Фев 18 22:05 47458.htm
-r-xr-xr-x 1 olga root 59288 Ноя 2 2006 autorun.inf
-r-xr-xr-x 1 olga root 59288 Ноя 2 2006 autorun.inf
dr-xr-xr-x 3 olga root 32768 Фев 19 13:09 recycler
dr-xr-xr-x 3 olga root 32768 Фев 19 13:09 recycler
dr-xr-xr-x 3 olga root 32768 Дек 22 22:59 restore
-r-xr-xr-x 1 olga root 3931836 Фев 18 22:20 ruksin~1.djv
-r-xr-xr-x 1 olga root 2899032 Фев 18 22:16 Sidel'nikov_V.M._Neotlozhnye_sostoyaniya_v_pediatrii_(2e_izd.,_Zdorov'ya,1994)(ru)(ISBN_5311007702)(605s).rar
-rwxr-xr-x 1 olga root 4250621 Мар 17 22:06 Sirkin.djvu
-r-xr-xr-x 1 olga root 2297217 Фев 18 22:17 Uchajkin_V.F._Neotlozhnye_sostoyaniya_v_pediatrii_(GE'OTAR-Media,2005)(ru)(ISBN_5970401331)(251s).djvu
d????????? ? ? ? ? ? Эндокардит_files
-rwxr-xr-x 1 olga root 198298 Фев 18 22:08 Эндокардит.htm