include stdio include stdlib void out_mas int int còðîêà int for print

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void out_mas(int* p,int k)//còðîêà
{ int j;
{for(j=0;j<3;j++)
printf("%d ",*(p+(k*3)+j));
printf("%d ",*(p+(j*3)+k));
printf("\n");
}
}
int main(void)
{ int A[3][3]={1,2,3,
4,5,6,
7,8,9};
int i,j;
printf("Polychim massiv:\n");
out_mas(&A[0][0],1);//âûâåñòè âòîðóþ ñòðîêó
}