function test io write Hello world end

1
2
3
function test()
io.write('Hello, world!')
end