xml version encoding utf-8 DOCTYPE hibernate-configurat ion PUBLIC Hib

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<property name="connection.url">jdbc:postgresql:days</property>
<property name="connection.driver_class">org.postgresql.Driver</property>
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect</property>
<property name="connection.username">postgres</property>
<property name="connection.password">karma</property>
<property name="connection.pool_size">50</property>
<property name="current_session_context_class">thread</property>
<!-- DB schema will be updated if needed -->
<property name="hbm2ddl.auto">update</property>
<mapping resource="ru/golodnyj/days/User.hbm.xml"/>
</session-factory>
</hibernate-configuration>