vozvesti_v_kvadrat print kvadrate

1
2
3
4
x = 4
y = vozvesti_v_kvadrat(x)
print x, 'v kvadrate =', y