lab_1_straight.clp

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
(clear)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ãëîáàëüíûå ïåðåìåííûå;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defglobal ?*all-questions* = 10)
(defglobal ?*right-questions* = 0)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;Ôóíêöèÿ îïðîñà;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(deffunction ask (?question $?allowed)
(printout t ?question ?allowed)
(bind ?answer (read))
?answer
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ôóíêöèÿ âûáîðà èç ïðåäîïðåäåëåííûõ çíà÷åíèé;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(deffunction ask-allowed (?question $?allowed)
(bind ?answer (ask ?question))
(while (not (member ?answer $?allowed))
do
(printout t "Ïîâòîðèòå ââîä, ïîæàëóéñòà" crlf)
(bind ?answer (ask ?question))
)
?answer
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;Ôóíêöèÿ îïðåäåëåíèÿ îöåíêè;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(deffunction get-mark (?val)
(if (< ?val 0.55)
then
(printout t "Âàøà îöåíêà: íåóäîâëåòâîðèòåëüíî" crlf)
else
(if (and (>= ?val 0.55) (< ?val 0.70))
then
(printout t "Âàøà îöåíêà: óäîâëåòâîðèòåëüíî" crlf)
else
(if (and (>= ?val 0.70) (< ?val 0.85))
then
(printout t "Âàøà îöåíêà: õîðîøî" crlf))
else
(if (>= ?val 0.85)
then
(printout t "Âàøà îöåíêà: îòëè÷íî" crlf)
)
)
)
)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule FirstQuestion
(initial-fact)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "1. Ñêîëüêî øàðèêîâ äëÿ ãîëüôà ïîìåñòèòñÿ â øêîëüíûé àâòîáóñ?")
(format nil "%s%n" "1 - Ìèëëèîí")
(format nil "%s%n" "2 - Ïÿòñîò òûñÿ÷")
(format nil "%s%n" "3 - Ñòî òûñÿ÷")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(first-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule SecondQuestion
(first-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "2. Çà êàêóþ ñóììó äåíåã âû ïîìîåòå âñå îêíà â Ñèýòëå?")
(format nil "%s%n" "1 - Íå áóäó ìûòü")
(format nil "%s%n" "2 - 10$ çà îêíî")
(format nil "%s%n" "3 - Çà ìèëëèîí äîëëàðîâ")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(second-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule ThridQuestion
(second-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "3. Ñêîëüêî íàñòðîéùèêîâ ïèàíèíî âî âñåì ìèðå?")
(format nil "%s%n" "1 - Íå çíàþ")
(format nil "%s%n" "2 - Îäèí äëÿ êàæäûõ 40 ïèàíèíî")
(format nil "%s%n" "3 - Ñêîëüêî ïèàíèíî, ñòîëüêî è íàñòðîéùèêîâ")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(third-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule FourthQuestion
(third-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "4. Ïî÷åìó êðûøêà ëþêà êðóãëàÿ?")
(format nil "%s%n" "1 - Ìåíüøå ðàñõîäóåòñÿ ìàòåðèàëà")
(format nil "%s%n" "2 - ×òîáû îíà íå ìîãëà óïàñòü âíóòðü ëþêà ïðè åå ìîíòàæå èëè äåìîíòàæå")
(format nil "%s%n" "3 - Ñëîæíî ïîðàíèòüñÿ îá íåå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(fourth-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule FifthQuestion
(fourth-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "5. Ñêîëüêî ðàç çà ñóòêè ñòðåëêè ÷àñîâ ñîâïàäàþò â îäíîì ïîëîæåíèè?")
(format nil "%s%n" "1 - 24 ðàçà")
(format nil "%s%n" "2 - 22 ðàçà")
(format nil "%s%n" "3 - 20 ðàç")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(fifth-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule SixthQuestion
(fifth-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "6. Ñêîëüêî êîðîâ â Êàíàäå?")
(format nil "%s%n" "1 - Íå çíàþ")
(format nil "%s%n" "2 - Ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è â ÑØÀ")
(format nil "%s%n" "3 - Áîëüøå, ÷åì â Ðîññèè")
(format nil "%s%n" "4 - Â Êàíàäå íåò êîðîâ")
)
1 2 3 4)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(sixth-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule SeventhQuestion
(sixth-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "7. Çà÷åì íóæåí âèðòóàëüíûé äåñòðóêòîð?")
(format nil "%s%n" "1 - Îí íå íóæåí, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó")
(format nil "%s%n" "2 - Ïîïðîáóé îáîéòèñü áåç íåãî")
(format nil "%s%n" "3 - Âèðòóàëüíûõ äåñòðóêòîðîâ íå ñóùåñòâóåò")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(seventh-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule EighthQuestion
(seventh-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "8. Îáúÿñíèòå çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ Dead Beef")
(format nil "%s%n" "1 - Ìåðòâîå ìÿñî")
(format nil "%s%n" "2 - DEADBEEF - çíà÷åíèå, èñïîëüçîâàâøååñÿ äëÿ äåáàããèíãà âî âðåìåíà áîëüøèõ ìåéíôðåéìîâ")
)
1 2)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(eighth-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule NinthQuestion
(eighth-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "9. Êàê áû âû ñïðàâèëèñü ñ ãîëîäîì è íèùåòîé â ìèðå?")
(format nil "%s%n" "1 - Íè÷åãî áû íå äåëàë")
(format nil "%s%n" "2 - Íàêîðìèë áû ãîëîäíûõ áåäíûìè (çà áèîòîïëèâîì áóäóùåå)")
(format nil "%s%n" "3 - Ðàçäàë áû êàæäîìó ïî $100000")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(ninth-question-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule TenthQuestion
(ninth-question-done)
=>
(
if (eq
(ask-allowed
(str-cat
(format nil "%s%n" "10. Êàê áû âû çàñóíóëè ñëîíà â õîëîäèëüíèê?")
(format nil "%s%n" "1 - ß íå ñòàë áû ýòîãî äåëàòü")
(format nil "%s%n" "2 - Ïî ÷àñòÿì")
(format nil "%s%n" "3 - Êóïèë áû áîëüøîé õîëîäèëüíèê")
)
1 2 3)
2)
then
(bind ?*right-questions* (+ ?*right-questions* 1))
)
(assert(all-questions-done))
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defrule AllQuestionsDone
(all-questions-done)
=>
(printout t (str-cat "Ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ: " ?*right-questions* " èç 10") crlf)
(get-mark (/ ?*right-questions* ?*all-questions*) )
(halt)
)