Êàðàíèí Àëåêñåé 08-ÏÌ Âàðèàíò include stdio include stdlib include str

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
/*
Êàðàíèí Àëåêñåé 08-ÏÌ
Âàðèàíò 7
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define N 10
typedef struct
{
char fio[20];
char gr[10];
char birthday[13];
}student;
void main()
{
FILE *fin, *fout,*fout1;
int i,j;
student students[10];
student tmp;
char c;
fin=fopen("kurs.in","r");
if (fin==NULL)
{printf("Can't open file kurs.in\n"); exit(1);}
fout=fopen("kurs1.out","w");
if (fout==NULL)
{printf("Can't open file kurs1.out\n"); exit(1);}
fout1=fopen("kurs2.out","w");
if (fout1==NULL)
{printf("Can't open file kurs2.out\n"); exit(1);}
fscanf(fin,"%c", &c);
for (i=0;i<N;i++)
{
fscanf(fin,"%s", &students[i].fio);
fscanf(fin,"%s", &students[i].gr);
fscanf(fin,"%s", &students[i].birthday);
for (j=0; j<strlen(students[i].fio);j++)
{students[i].fio[j]-=2;
if ((students[i].fio[j]==(char)191)||
(students[i].fio[j]==(char)190)||
(students[i].fio[j]==(char)222)||
(students[i].fio[j]==(char)223))
students[i].fio[j]+=32;
}
}
for (i=0;i<N;i++)
for (j=i+1;j<N;j++)
if ((int)students[i].fio[0]>(int)students[j].fio[0])
{
tmp=students[i];
students[i]=students[j];students[j]=tmp;
}
for (i=0;i<N;i++)
{
fprintf(fout,"%s %s %s \n",students[i].fio,students[i].gr,students[i].birthday);
}
fprintf(fout1,"Âñå ôàìèëèè íà áóêâó %c: \n",c);
for (i=0;i<N;i++){
for (j=0; j<strlen(students[i].fio);j++)
{if ((students[i].fio[j]==(char)254)||
(students[i].fio[j]==(char)255)||
(students[i].fio[j]==(char)222)||
(students[i].fio[j]==(char)223))
students[i].fio[j]-=32;
students[i].fio[j]+=2;
}
if (students[i].fio[0]==c)
fprintf(fout1,"%s %s %s \n",students[i].fio,students[i].gr,students[i].birthday);
}
}