youtube

1
2
3
4
import urlparse
url_data = urlparse.urlparse("http://www.youtube.com/watch?v=z_AbfPXTKms&NR=1")
query = urlparse.parse_qs(url_data.query)
video = query["v"][0]