public static void getTourCommits Tour tour int version FindCallback T

1
2
3
4
5
6
7
8
public static void getTourCommits(Tour tour, int version,
FindCallback<TourCommit> callback) {
ParseQuery.getQuery(TourCommit.class)
.whereEqualTo(TOUR, tour)
.whereGreaterThan(VERSION, version)
.addAscendingOrder(VERSION)
.findInBackground(callback);
}