array sosat hui assza kek 12

1
2
3
4
5
$array = [
'sosat' => 'hui',
0 => 'assza',
'kek' => 12
];