BigNumber bg1 new BigNumber 111112228898753 BigNumber bg2 new BigNumbe

1
2
3
4
5
BigNumber bg1 = new BigNumber("111112228898753");
BigNumber bg2 = new BigNumber("1199912349");
Console.WriteLine(bg1 * bg2 + 2);
Console.WriteLine(bg1 / 2.0);